Regionen indstiller Skadeklinikken i Farsø til at lukke

FARSØ: Skadestuen – senere Skadeklinikken på Farsø Sygehus har igennem mange år været ”Den grimme ælling” og en ”klods om benet” for Region Nordjylland.     

Derfor lægges der nu op til, i en høring som Region Nordjylland udsendte sidste tirsdag (13. februar 2024 ), at Skadeklinikken i Farsø lukkes ned. Samtidig kan trængte Region Nordjylland spare 2.mio kr.    

Af høringen fremgår også et forslag om lukning af småskadeklinikken i Hobro. Hvis forslagene vedtages, vil der således være langt for Vesthimmerlændinge til nærmeste skadestue, som vil være Aalborg. En skadestue som i forvejen er meget presset i kapacitet, men som det også fremgår af høringen, ikke bliver det væsentligt mere ved at lukke de to skadeklinikker i Himmerland.       

Høringsteksten lyder således:  
Da Skadeklinikken i Farsø gennem en årrække har haft væsentlige rekrutteringsudfordringer og desuden håndterer et beskedent antal patienter med småskader, foreslås det, at Skadeklinikken lukkes.

Aktivitet
Skadeklinikken i Farsø modtager patienter med begrænsede typer af småskader, der i langt de fleste tilfælde (cirka 90 procent) drejer sig om forstuvede led og smårifter. Der ses desuden en væsentlig andel ’gamle’ skader, der ikke bør håndteres i Skadeklinikken, men hos egen læge eller subakut på hospitalet. Skadeklinikken har åbent alle dage året rundt i tidsrummet kl. 08.00-22.00 og betjener årligt cirka 3.231 besøg, hvilket svarer til cirka 9 patienter om dagen. Data viser, at aktiviteten i Skadeklinikken er på sit højeste i tidsrummet kl. 12.00-15.00, hvorefter aktiviteten daler. I 2023 blev der i gennem[1]snit om ugen set cirka 49 patienter mandag-fredag, mens tallet for lørdag-søndag er cirka 13. Patienterne henvises fra egen læge, men der er også en del selvhenvendere.

I det nuværende setup er der mulighed for røntgen og CT-scanning i dagtid og frem til kl. 22.00. Der er fysisk tilstedeværelse af en radiograf i dagtid frem til kl. 17.00, hvorefter der er vagtdækning fra eget hjem frem til kl. 22.00. I weekenden står radiografen til rådighed fra eget hjem i tidsrummet kl. 08.00-22.00. Ultralyd er muligt på hverdage frem til kl. 15.00. Efter implementeringen af Aalborg Universitets[1]hospitals omstillingsplan vil der udelukkende være mulighed for røntgen, CT-scanning og ultralyd på hverdage i tidsrummet kl. 07.30-15.00, hvor der er en radiograf til stede. Der vil fortsat dagligt være mulighed for at få gennemført akutte og planlagte henvisninger til billeddiagnostiske undersøgelser fra både hospital og almen praksis.

Bemanding
Bemandingen af Skadeklinikken har i flere år været udfordret, idet det seks gange uden held er forsøgt at rekruttere behandlersygeplejersker til funktionen. Skadeklinikken bemandes derfor i dagtid kl. 08.00-15.00 af to sygeplejersker, som er ansat 32 timer om ugen, samt af det ortopædkirurgiske forvagtslag fra Aalborg. I tidsrummet kl. 15.00-22.00 varetages funktionen udelukkende af medicinstuderende, som modtager lægefaglig sparring fra ortopædkirurgisk speciallæge på anden matrikel. I weekender bemandes funktionen af konsulenter, hvilket vil sige læger, der arbejder uden for normal arbejdstid eller som vikarer.

Den nuværende organisering bevirker, at der ofte sker udskiftning af det lægefaglige personale, hvilket medfører et behov for fortløbende oplæring, der er ressourcekrævende for de to faste sygeplejersker.

Da Skadeklinikken ikke har en fuldgyldig skadestuefunktion, er der tale om en funktion, der som udgangspunkt kan håndteres fagligt af behandlersygeplejersker uden lægefaglig understøttelse.

Ifølge Region Nordjyllands ’Hurtigere patientforløb i skadestuerne – Oversigt over initiativer med fokus på nedbringelse af ventetiden i skadestuerne i Region Nordjylland’ fra 2023 ses en udfordring i at sikre tydelighed hos almen praksis og Lægevagten i forhold til, hvilke typer af patienter der kan ses i Skade[1]klinikken. Særligt i vagttid ses en udfordring i forhold til at visitere patienter, hvis vagtlægen ikke er vant til at henvise til Skadeklinikken.

Lukkes Skadeklinikken i Farsø vil de to nuværende sygeplejersker skulle tilbydes omplacering. Hvis dette ikke er ønsket / muligt, kan der blive tale om opsigelse. Det ortopædkirurgiske forvagtslag kan fremadrettet betjene det subakutte ortopædkirurgiske ambulatorium i Aalborg. Konsulenterne, som varetager funktionen i weekenderne, vil kunne opsiges med kort varsel.

Fremtidig varetagelse af aktivitet
Aktiviteten, der aktuelt varetages i Skadeklinikken, vil fremover skulle håndteres i Akutmodtagelsen i Aalborg. Det er vurderingen, at kun en lille andel af patienterne, der aktuelt benytter Skadeklinikken, vil søge mod Aalborg, da der er tale om begrænsede skader. Patienterne bør i stedet kontakte egen læge ved behov, hvis der ikke sker bedring inden for 24-48 timer.

Det er forventningen, at den lille stigning i aktiviteten i Aalborg vil kunne absorberes i den nuværende drift i Akutmodtagelsen i Aalborg, og at dette derfor ikke vil medføre øget ressourcepres i betydende omfang.

I den forbindelse bemærkes, at Aalborg Universitetshospital i 2023 har oprettet et subakut ortopædkirurgisk ambulatorium i Aalborg, som aflaster skadestuen. Egen læge kan henvise til tilbuddet, og patienterne kan ligeledes bookes direkte fra skadestuen. Patienter i målgruppen indkaldes samme dag eller dagen efter. Herudover er implementeret en AI-løsning, der inden for få minutter kan afgøre, hvorvidt patienten har et brud, hvilket bidrager til at hindre flaskehalse og til hurtigt og effektivt at afslutte patienten.

Det er således den samlede vurdering, at en lukning af Skadeklinikken som udgangspunkt vil have begrænset indvirkning på patientgruppen, og at en lukning ikke er forbundet med negative faglige konsekvenser. I forhold til Skadeklinikkens lokaler, er det forventningen, at disse vil kunne bruges til en dagkirurgisk enhed, primært inden for ortopædkirurgisk håndkirurgi, hvilket der vurderes behov for. Der er generelt en klar forventning om, at der fremadrettet vil ske en betydelig øgning i den planlagte ortopædkirurgiske aktivitet på matriklen i Farsø.

Det estimeres, at en lukning af Skadeklinikken i Farsø vil kunne bidrage til en årlig besparelse på cirka 2,0 mio. kr. til personaleressourcer, herunder løn til læger, sygeplejersker og medicinstuderende.

Forslaget om lukning af skadeklinikken i Farsø vil være i høring frem til den 5. marts 2024

/cf

LÆS REAKTIONER OG KOMMENTARER HER FRA
Lars Andresen, Formand Støtteforeningen til Vesthimmerlands sygehus i Farsø

Per Bisgaard(V), Medl. af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Medl. af sundhedsudvalget i Region Nordjylland

Asger Andersen (S), Formand For Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Pia Buus Pinstrup, (C), 1. Næstformand i Region Nordjylland

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: