Vesthimmerland har indmeldt to arealer til energiparker 

VESTHIMMERLAND: Regeringen og en bred kreds af partier indgik i juni 2022 “Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”. Som en del af aftalen er der sat et ambitiøst mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi inden 2030

Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energiparker på land. Ved energiparker forstås større samlinger af landvindmøller og solcelleanlæg med eventuel tilkobling til Power to X-anlæg.

Bolig- og Planstyrelsen har med aftalen fået til opgave at udføre en landsdækkende statslig screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker. Kommunerne er inviteret til at bidrage til den statslige screening ved at indmelde arealer, som kommunerne vurderer er egnede til etablering af VE-anlæg(Vedvarende Energi). Arealerne vil indgå i den samlede statslige screening og behandles sammen med øvrige identificerede arealer (som er indmeldt af branchen).

Svoldrup Kær og Nørrekær Enge
Vesthimmerlands Kommune har den 19. september 2022 indmeldt to potentielle arealer i Vesthimmerland. Det er et areal i Nørrekær Enge og et areal i Svoldrup Kær.

Vesthimmerlands Kommune fik i foråret 2022 med hjælp fra rådgivningsfirmaet PlanEnergi, udarbejdet en screening af potentialer for etablering af Ptxanlæg i Vesthimmerlands Kommune. Screeningen fra Planenergi peger på netop disse to arealer som egnede til etablering af energiparker.

Den statslige screening baseres på en række kriterier, herunder bl.a. energiparkernes placering i forhold til boliger, el-nettet og anden kritisk infrastruktur, natur- og miljøinteresser, lavbundsjorde og arealer med særlige drikkevandsinteresser.

Der er i statsligt regi ikke taget stilling til, om kommunerne får en indsigelsesret overfor branchens indsendte forslag til arealer. Men der vil blive gennemført en høring af screeningsresultaterne i fire uger. Indtil videre er denne høring kommunernes mulighed for at komme med evt. indsigelser over for branchens forslag.

I forhold til Svoldrup Kær er det firmaet Biocirc, der er branchen, og har et ønske om at etablere et Power to X-anlæg.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: