Skolelukninger: Læs her hvad politikerne vurderer ud fra  

VESTHIMMERLAND: Der lægges op til 5 skolelukninger. Dette er hvad politikerne i Børne- og Familieudvalget har modtaget af input i høringsfasen – udover det de har lagt ører til på borgermøderne i Ranum, Vestrup og Gedsted i marts måned.  

Scenarie 5: Vester Hornum skole og LBO lukkes, og børnene flyttes til Hornum

I høringssvaret fra Hornum Børnehave udtrykkes bekymring for, at sammenlægning af Hornum Børnehave og Vester Hornum LBO vil skade børnenes trivsel, da kvadratmeterne skal rumme flere børn. De frygter, at dette vil skabe trivselsproblemer og begrænse børnenes motoriske udfoldelse, da tumlerummet skal afgives i fire år.

Det ønskes at bevare Hornum-modellen og få flere kvadratmeter til rådighed. Bestyrelsen ønsker at bevare Lyseblå Stue. Hornum Skoles bestyrelse peger på, at ved lukning af Vester Hornum Skole bør man have fokus på optimering af nuværende trafikale udfordringer, sikre nok ledelsestid og træffe en fremtidssikret beslutning.

Forældrebestyrelsen fra Vester Hornum ønsker at bevare indskolingen på Vester Hornum skole og muligheden for at LBO kan fortsætte med mulighed for morgen- og eftermiddags SFO. MED-udvalget bakker op herom, såfremt børnetallet har en acceptabel størrelse. Vester Hornum ønsker frivilligt at flytte 4. – 9. klasse fra 1.august 2023.

Sådan lyder forvaltningens vurderinger og anbefalinger til scenarie 5.
Forvaltningen vurderer ikke, at et forventet elevtal på 21 elever (opgørelse af kendte elevtal pr. 4. maj 2023) i 0.- 3. klasse i Vester Hornum i skoleåret 2023-2024 er tilstrækkeligt til at opretholde en indskolingsafdeling. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være relevant med morgen- og eftermiddagsSFO, da børnene vil være sammen med deres nye klassekammerater. Det vil praktisk være muligt for en begrænset økonomi. Forvaltningen er bekymrede for om antallet af børn på årsbasis i Vester Hornum er nok til at opretholde en børnehave, og vurderer at en garantitildeling på 20 årsenheder er nødvendig for at opretholde driften svarende til 1 fuldtids- og 3 deltidsmedarbejdere. For at ligestille alle andre anbefaler forvaltningen, at garantitildelingen på 20 årsenheden gælder alle, selvom det kun vil være relevant i Vester Hornum for nuværende. Forvaltningen hæfter sig ved Hornum Børnehaves bekymringer og ønsker om mere plads ude og inde. I den forbindelse ser forvaltningen en mulighed for at flytte Lyseblå Stue til Valhalla 1. august 2023, da der kun er et barn, som fortsætter efter sommerferien. De øvrige 5-6 børn er nye, som skal starte et nyt sted, uanset om det er Valhalla eller Hornum Børnehave. Valhalla har i deres høringssvar givet udtryk for, at de kan frigive en stue.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriets langsigtede mål at Vester Hornum Skole nedlægges fra 1. august 2024 og børnene flyttes til Hornum Skole. Hvis Bestyrelsen frivilligt ønsker, at hele skolen nedlægges fra 1. august 2023 vil forvaltningen arbejde positivt hermed.

at Vester Hornum LBO ændres til selvstændig Børnehave i nuværende lokaler fra 1. august 2024 – alternativt 1. august 2023. Børnehaven sikres en garantitildeling på 20 årsenheder for at opretholde sikker drift. at Hornum Børnehave fra 1. august 2023 ændres til ren børnehave, hvorved der sikres mere plads inde i børnehaven. at Lyseblå Stue flyttes fra Hornum Børnehave til Valhalla i Farsø fra 1. august 2023, da der er plads i Valhalla og der sker en stor udskiftning i børnegruppen i Lyseblå Stue pr. 1. august. 2023. Personalet på Lyseblå Stue følger med fra Hornum til Farsø. Der skal finde høring sted i LokalMED i Hornum og Valhalla inden endelig beslutning træffes, så resultatet af disse drøftelser kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Scenarie 6. Gedsted Skole og LBO lukkes, og børnene flyttes til Aalestrup Skole og Aalestrup Børnehus

Sammendrag af høringssvar til scenarie 6.

Gedsted Skole bør bevares i det nuværende format. Gedsted Skole, børnehave og vuggestue er blevet en bæredygtig enhed, efter at LBO-delen flyttede ind på skolen for tre år siden. De deler bygninger og ressourcer og har sparet kommunen penge på energioptimering og ved at have færre ansatte og fælles faciliteter. De har fantastiske fysiske rammer, et frugtbart samarbejde med lokalsamfundet, en musikprofil og et højt trivselsniveau for både børn og medarbejdere. De har et fælles børnesyn og værdier og inkluderer børn i en aldersrelateret rækkevidde.

Aalestrup Skole udtrykker bekymring for besparelser på skoleområdet i Vesthimmerlands Kommune, da dette kan påvirke elevernes kvalitet og bæredygtigheden af skolerne. Besparelser kan være nødvendige på grund af faldende elevtal og krav om finansiering af andre kommunale områder. Man håber på en langsigtet løsning, der kan sikre et bæredygtigt skolevæsen og kvalitet i undervisningen. Besparelser kan ikke hentes fra de resterende skoler, og kortsigtede løsninger kan påvirke kvaliteten af undervisningen og rekrutteringen af kvalificerede lærere.

Forvaltningens vurderinger og anbefalinger til scenarie 6.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriets langsigtede mål at Gedsted Skole nedlægges fra 1. august 2024 og børnene flyttes til Aalestrup Skole at Gedsted LBO omdannes til selvstændig integreret institution fra 1. august 2024 i nuværende lokaler.

Scenarie 7. Ullits Skole lukkes, og børnene flyttes til Farsø Skole. Ullits LBO omdannes til en integreret institution

Sammendrag af høringssvar til scenarie 7.

Ullits Skole og LBO er en velfungerende skole med fokus på trivsel, inklusion og en god faglig undervisning. Skolens velholdte udearealer giver mulighed for både undervisning og aktive lege i frikvartererne. Den korte afstand til de ansatte giver børnene en følelse af tryghed, og skolen inkluderer og rummer børn, der ellers ville kræve stor støtte eller specialtilbud. Ullits Skole og LBO har stor forældreopbakning, og selvom skolen er dyrere pr. elev end større skoler, formår den at drive en god skole med de midler, der er til rådighed. Lukning af skolen vil have en negativ indvirkning på områdets fremtid og tiltrækningskraft for nye borgere. Ullits ønsker at bevare LBO’en og er positive overfor evt. at huse K-klasserne.


Farsø Skole bestyrelse skriver, at skolen kan rumme Ullits Skoles elever, men man ønsker en ordentlig proces ved evt. lukning af Ullits Skole. Små skoler er vigtige for inklusion af specialklasseelever. Man er bekymrede for plads og fleksibilitet i undervisningen og trafikale vanskeligheder. Der er også bekymring for indskrivning/afvisning af elever, da skoledistriktet grænser op til flere områder, hvilket man gerne vil have afklaret. Der stilles forslag om et scenarie, hvor man slår to/tre små enheder sammen til én, så man fortsat kan bevare nogle rammer til de elever, der ikke trives på store skoler.

Forvaltningens vurderinger og anbefalinger til scenarie 7.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriets langsigtede mål at Ullits Skole nedlægges fra 1. august 2024 og børnene flyttes til Farsø Skole. At Ullits LBO omdannes til selvstændig integreret institution fra 1. august 2024 i nuværende lokaler.

Scenarie 8. Vestrup Skole lukkes, og børnene flyttes til Østermarkskolen. Vestrup LBO omdannes til en integreret institution

Sammendrag af høringssvar til scenarie 8.

Vestrup ønsker at bevare Vestrup Skole og LBO Kernehuset, da rammerne tilbyder en unik tilgang til mange børn med fokus på fællesskab, inklusion og udendørs læring. Med en fælles vision og værdier mellem skolen og daginstitutionen, har børnene en god overgang mellem de to. Personalet arbejder tæt sammen også med eksterne samarbejdspartnere og tager ansvar for alle børns trivsel, hvilket skaber en stærk følelse af fællesskab. Skolen er desuden en vigtig del af lokalsamfundet og tilslutningen til foreningslivet. Lang transporttid, tvivlsom økonomisk gevinst og risiko for forringet rekruttering er blandt kritikpunkterne af forslaget. Man bør automatisk indskrives på distriktsskolen. Forældrene bør aktivt fravælge distriktsskolen. På den måde bliver der mere fokus på de små, lokale institutioner.

Østermarkskolens bestyrelse mener, at det er vigtigt at opretholde en bæredygtig økonomi for skolevæsenet og undgå nedskæringer, som f.eks. afskaffelse af udskolingsmodellen. Der opfordres til en langsigtet løsning, dersikrer kvaliteten på de kommunale skoler og bevarer deres konkurrenceevne i forhold til friskolerne.

Forvaltningens vurderinger og anbefalinger til scenarie 8.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriets langsigtede mål at Vestrup Skole nedlægges fra 1. august 2024 og børnene flyttes til Østermarkskolen. at Vestrup LBO omdannes til selvstændig integreret institution fra 1. august 2024 i nuværende lokaler.


Scenarie 9. Ranum Skole lukkes, og børnene, inklusive asyl, flyttes til Løgstør. K-klasse i Ranum lukkes og flyttes til Gedsted, Ullits, Vester Hornum eller Vestrup Skole

Sammendrag af høringssvar til scenarie 9.

Ranum finder det utænkeligt at lukke Ranum Skole, da Ranum Skole har gode rammer, som tiltrækker elever og forældre fra hele skoledistriktet. Rammerne er særligt gode for K-klasse eleverne. Vesthimmerlands Kommune har brug for både små og store skoler og pasningsordninger for at tilgodese mangfoldighed og diversitet, og personalets arbejdsglæde er afgørende for at sikre god skoleudvikling og faglig, social og personlig udvikling for alle børn denne vil ikke nødvendigvis blive fastholdt ved lukning af Ranum Skole.

Elever i K-klasserne på Ranum Skole har forskellige trivselsbehov, og på Ranum Skole er der muligheden for at inkludere dem i en række aktiviteter med elever fra almenklasser på skolen det drager de stor nytte af. En placering på en skole for sig selv vil fratage eleverne muligheden for at spejle sig i elever fra almenklasser, og sætte en af kommunens mest sårbare grupper af elever og deres familier i frit fald.

Forvaltningens vurderinger og anbefalinger til scenarie 9.

Forvaltningen hæfter sig ved flere skolers bemærkninger om, at K-klasserne med fordel kan placeres på en skole, hvor der også er almene elever. Dette er ikke muligt indenfor de eksisterende rammer på ikke lukningstruede skoler. Forvaltningen har derfor besigtiget og afgivet et betinget købstilbud på det tidligere Væksthus i Farsø, som ligger i gåafstand til Farsø Skole. Væksthuset er velholdt og i to etager. Der kan på hver etage være 32 elever fordelt i lokaler med plads til henholdsvis 4 og 8 elever. På 1. sal er der personalefaciliteteri form af køkken, toiletter, mødelokaler, forberedelseslokaler og et lille lounge-område. Imellem Væksthuset og Farsø Skole er der en tidligere lærerbolig, som kan anvendes, hvis der er elever, der har brug for særlig skærmning. Sammenhængen mellem Væksthuset og Farsø Skole er desuden en del af den netop udsendte byfornyelsesplan for Farsø by. Med dette forslag er der ikke behov for at oprette en afdelingslederstilling på ½ tid men alene den ledelsestid, der er med i tildelingsmodellen (7 timer pr. elev i K-klasserne).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af kommissoriets langsigtede mål at Ranum Skole nedlægges fra 1. august 2024, og børnene flyttes til Løgstør Skole at Ranum LBO omdannes til en selvstændig integreret institution inklusiv asyl-børnehave fra 1. august 2024 i nuværende lokaler. At K-klasserne flyttes til Farsø Skole i de lokaler, der tidligere rummede Væksthus Farsø betinget af, at en købsaftale kan indgås og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Der skal finde høring sted i LokalMED på Ranum Skole og på Farsø Skole inden endelig beslutning træffes, så resultatet af disse drøftelser kan indgå i beslutningsgrundlaget.


Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: