Samlet Thit og Johs V. museum er kr. 400.000 fra mål

FARSØ: Der er de seneste år arbejdet målrettet på at samle Thit Jensens Mindestue og Johannes V. Jensens Museum under samme tag. Projektet omfatter såvel bygning som formidling.

 Bygningsdelen budgetteres at koste samlet set 2,6 mio. kr. og planlægges gennemført som et kommunalt byggeri, da den samlede bygningsmasse er kommunal ejendom. Det er tanken, at byggeriet skal påbegyndes i efteråret 2017.

Formidlingsdelen har et budget på 976.000 kr. og gennemføres i et samarbejde mellem museet og mindestuen.

Det er lykkedes at skaffe fuld ekstern finansiering af formidlingsdelen, mens der foreligger ansøgning om en anlægsbevilling på yderligere 0,4 mio. kr. til gennemførelse af bygningsdelen.

Vesthimmerlands Kommune har tidligere anskaffet nabohuset til museet og i forbindelse med budgetforliget for 2017 blev givet et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. samt en kommunal lånegaranti på 0,5 mio. kr. Denne garanti blev på Byrådets møde i  februar udvidet til 1 mio. kr. med mulighed for at blive udmøntet i 2017.

Johs. V. Jensen Museet har ansøgt adskillige fonde om ekstern finansiering og har samlet set modtaget 1,846 mio. kr.

Formidlingsdelen er således fuldt finansieret, mens der fortsat mangler en delvis finansiering af bygningsdelen.

Mulighederne for opnåelse af yderligere ekstern finansiering til bygningsdelen vurderes at være udtømte. Samtidig har omfanget og tidshorisonten for arbejdet med at sammenlægge museet og mindestuen nået det punkt, hvor det er nødvendigt at foretage en endelig afklaring om, hvorvidt projektet kan gennemføres eller ej.

Det er således Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at det kun vil være realistisk at projektet bliver gennemført, såfremt det resterende økonomiske grundlag kan sikres i løbet af sommeren 2017.

Vesthimmerlands Kommune varetager vedligehold af udearealerne omkring museet. I tilknytning til anlægsprojektet bør der etableres størst muligt grus areal til yderligere parkering. Etablering heraf tænkes finansieret af mindre driftsudgift til vedligehold af udeareal.

Der er mellem museet og entreprenør indgået fast pris på byggeriet inkl. uforudsete udgifter, arkitekt- og totalrådgivning på 2,670 mio kr.

Museumsprojektet anmoder derfor Vesthimmerlands Kommune om en merbevilling på 400.000 kr. til realisering af projektet. Kultur og Fritidsudvalget har ansøgningen til behandling. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: