Områdefornyelses programmet for Hvalpsund er godkendt

HVALPSUND: I Vesthimmerlands Kommunes budget 2020 blev der afsat 3.000.000 kr. til at gennemføre en områdefornyelse i Hvalpsund.

Områdefornyelsen skal gennemføres over en 5-årig periode fra 2020 til og med 2024.

I løbet af 2020 har Vesthimmerlands Kommune, i tæt samarbejde med tegnestuen LabLand og borgerne i Hvalpsund, fået udarbejdet et udkast til et Byfornyelsesprogram for områdefornyelsesfornyelsen i Hvalpsund.

Områdefornyelsen har til formål at igangsætte en positiv udvikling, der gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i og besøge Hvalpsund. Til udarbejdelse af dette byfornyelsesprogram har Vesthimmerland Kommune samarbejdet med tegnestuen LABLAND, der har været konsulenter gennem processen for programskrivning.

Programmet indeholder en redegørelsesdel, der beskriver Hvalpsund som by, området og historien der knytter sig dertil. Derudover er processen med inddragelse af borgerne beskrevet. Der er både arbejdet med en afdækning af byens udfordringer og potentialer, ligesom der er blevet taget stilling til hvilke fysiske tiltag, der kan understøtte og styrke byens udvikling. I samarbejde med 4 nedsatte arbejdsgrupper, der primært består af borgere fra Hvalpsund, er det blevet prioriteret, hvilke indsatser, der skal gennemføres og hvilke succeskriterier de skal opfylde. Programmet indeholder ni forskellige indsatser, der ønskes udviklet og realiseret som en del af områdefornyelsen. Fælles for alle ni indsatser er, at de tager udgangspunkt i byens særlige DNA og udtryk, der kendetegner byen, samtidig med at de arkitektonisk er løftet ind i nutiden.

Byfornyelsesprogrammet er hele grundlaget for områdefornyelsesindsatsen og udgør det væsentligste arbejdsredskab for det videre arbejde. Byfornyelsesprogrammet kan ses som projektets køreplan med beskrivelser af proces og aktiviteter, indsatsområder og projektbeskrivelser, tidsplaner, organisering af indsatsen samt budget

Programmet endte i sidste uge til endelig godkendelse i Byrådet, hvilket det blev, og nu sendes til endelig godkendelse i Trafik- og Boligstyrelsen, hvorfra en del af midlerne til områdefornyelsen kommer. 

Undervejs, ved Økonomiudvalgets behandling i marts måned, måtte godkendelsen ellers imidlertid sættes på pause. Det skyldtes en usikkerhed i Økonomiudvalget om, hvorvidt Byfornyelsesprogrammet i tilstrækkelig grad afspejlede lokalbefolkningens ønsker. Bekymringen rettede sig i særlig grad mod byfornyelsesprogrammets indsatsområde ved legepladsen på Havnepladsen, hvor programmet ønskede at opføre en ny ”aktiv kant” fremfor at færdiggøre planerne for legepladsen. Kritikken kom fra Hvalpsund Borgerforening.

Herefter blev der afholdt møde i Styregruppen for Byfornyelsesprogrammet, hvor det blev besluttet at omprioritere og opdatere byfornyelsesprogrammet for dette område.    

Formand for styregruppen Carsten Agesen, teamleder i Team Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune fortæller:

Styregruppen er af den opfattelse, at der har været et stort og meget anderkendelses værdigt engagement fra alle deltagere i de 4 arbejdsgrupper. Det er også styregruppen opfattelse, at der har været en god og inddragende proces, og, at der er udarbejdet et rigtigt godt Byfornyelsesprogram, der i høj grad afspejler de ønsker og idéer, der er blevet drøftet i og fremlagt af de forskellige arbejdsgrupper.

Det er klart at der med programmet er indgået en lang række kompromisser. Dette gælder både i forhold til, hvilke projekter, der kommer med i det endelige program og hvordan midlerne prioriteres mellem de forskellige projekter. Det gælder, også i forhold til, hvornår arbejdet med de forskellige projekter skal igangsættes.

Det er på ingen måde styregruppens ønske, at skabe unødig spild, der risikerer at overskygge den gode proces og det rigtigt gode Byfornyelsesprogram, der er blevet udarbejdet. Derfor har vi i styregruppen selvfølgeligt bakket op om byens ønske om at legepladsen opnår fuld finansiering.

Carsten Agesen, der på andre områder også har gang i reparation af molehoveder opførelse af nyt badeanlæg og nye toiletfaciliteter i Hvalpsund, finder områdefornyelsesprogrammet i Hvalpsund særdeles spændende.

Der er rigtig mange gode kræfter og ideer i Hvalpsund. Det er folk der virkelig vil deres by og ønsker at styrke den.

Jeg vil derfor også arbejde på, at flere projekter kan igangsættes samtidigt og man kan se resultater og fortsætte den proces af fornyelser der allerede er i gang i havneregi. Ingen har sagt, at områdefornyelsen først skal være færdig i 2024.

Det betyder at arbejdsgrupperne løbende skal mødes og tage stilling til om de ønsker mulighed A eller B eller en hel tredje indenfor projektets ramme, fortæller Carsten Agesen.

Denne stillingtagen er vigtigt i forhold til forvaltningens opgaver med hensyn til hvad lokalplanen tillader og kan inspirere til hvilke projekter der kan søges fondsmidler til. Ikke mindst er det også vigtigt i forhold til den praktiske udførelse. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: