Ny klimaaftale bestemmer rammer for energiområde i Svoldrup Kær

HOLME: Den 12. december præsenterede Regeringen en ny klimaftale. På den baggrund udsatte Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune på sit december møde behandlingen af plangrundlaget for Wind Estates projekt

omkring opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på 185 meter og et 56 hektar stort solcelleprojekt i Svoldrup Kær. Hertil kommer etablering af tilhørende nødvendige tekniske anlæg for nettilslutning.

Nu har Teknik- og Miljøudvalget møde igen, og har i den mellemliggende periode sammen med forvaltningen, haft mulighed for at kigge nærmere på den nye klimaaftale, som skal udmøntes i ny lovgivning.

Det man især hæfter sig ved er, at man ønsker mere grøn energi fra sol og vind på land, men også økonomien. De nye regler lægger nemlig op til en justering af rammerne for VE-bonus og grøn pulje, som kommer naboer og kommuner, hvori anlæggene placeres til gode. Grøn pulje øges med 150 procent og VE-bonus øges med 50 procent. Disse ændringer træder i kraft fra juli 2024.

Det er derfor ikke så underligt, at Vesthimmerlands Kommune og i særdeleshed Teknik- og Miljøudvalget er afventende med hensyn til at udstede byggetilladelse. Projekterne skal naturligvis være omfattet af den nye klimaaftale og de nye VE-ordninger.

Men også andre væsentlige forhold spiller ind for Wind Estates projekt, som skal afklares, herunder endeligt valg af vindmølle- og solcelletype, geotekniske undersøgelser o.a. Afklaring af disse forhold vil først blive igangsat, når der foreligger et vedtaget plangrundlag.

Beslutningen om det endelige plangrundlag for Svoldrup Kær Energipark forventes at blive truffet af byrådet i løbet af januar 2024 efter yderligere drøftelser og vurderinger af den kommende lovgivning.

/cf

FAKTA:
Hovedpointer i Regeringens nye Klimaaftale jf. Vesthimmerlands Kommune

Aftaleparterne er enige om, at der i foråret 2024 fremsættes en ny lov om større energiparker, hvori energiparker inden for de udpegede arealer tildeles særlige vilkår, der bl.a. lemper hensyn til arealbeskyttelse og dermed gør det nemmere og hurtigere at få tilladelser og dispensationer til opstilling af vedvarende energi, herunder i forhold til placering af PtXanlæg og virksomheder i tilknytning til energiparkerne. Aftalepartierne er desuden enige om, at der gives mulighed for, at staten helt eller delvist kan overtage den konkrete planlægning.

Aftalepartierne forelægges udkast til lovforslag inden fremsættelse.

Aftalepartierne er enige om mindre lempelser af nationale regler på natur- og miljøområdet og inden for kulturarvsbevaring m.v. Lempelser på natur- og miljøområdet skal dog

overholde EU reguleringen på natur- og miljøområdet og skal ske på baggrund af konkrete vurderinger, der skal bygge på en afvejning af naturhensyn og øvrige relevante hensyn i områderne.

Ligeledes noterer parterne sig, at ministeren for byer og landdistrikter snarest udkommer med en solcellebekendtgørelse, der indeholder regler om de hensyn, kommunernes planlægning bør varetage, som f.eks. afstand til nabobeboelse, afskærmende beplantning og muligheder for multifunktionel arealanvendelse. Bekendtgørelsen bliver fulgt op af en vejledning til kommuner, borgere og solcelleopstillere.

Som det fremgår af ovenstående, medfører klimaaftalen ikke ændringer i de nuværende lovgivningsmæssige rammer for VE-planlægningen. I stedet forventes det, at der i løbet af foråret 2024 vil blive fremsat ny lovgivning ift. planlægning for større energiparker, herunder rammer for muligheden for at planlægge for PtX og anden industri i tilknytning til energiparkerne. Det fremgår ikke af aftalen, hvornår ny lovgivning forventes vedtaget og implementeret.

Ydermere fremgår følgende af Klimaaftalen, at rammerne for grøn pulje og VE-bonus justeres: Grøn pulje øges med 150 pct., VE-bonus øges med 50 pct.

Justeringen af satserne for VE-ordningerne, grøn pulje og VE-bonus, vil gælde fra juli 2024 og vil, ligesom i dag, benytte tidspunktet for byggetilladelsen som skæringstidspunkt for, hvornår justeringerne får virkning.

Det vil sige, at det ikke er dato for godkendelse af plangrundlag, men dato for udstedelse af byggetilladelse, der er afgørende for, hvorvidt et projekt vil være omfattet af de nye VE ordninger.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: