Fordebat om nyt detailhandel område i Farsø

FARSØ: Vesthimmerlands Kommunens Økonomiudvalget har netop sat en fordebat i gang for evt. planlægning af et lokalcenter til lokalisering af en ny dagligvarebutik ved rundkørslen Hornumvej, Holmevej, Højgaardsvej og Nørregade i den nordligste del af Farsø by.

Initiativet kommer efter en konkret henvendelse til kommunen på etablering af en dagligvarebutik (Netto) på ejendommene Holmevej 10 samt Nørregade 78 og 80 i byen.

Debatoplægget blev offentligt sidste onsdag og forslag, ideer eller bemærkninger til planlægningen modtages af kommunen frem til den 5. september.

Fordebatten forløber på et tidligt tidspunkt i planprocessen. Formålet er bl.a. at give borgere og andre interesserede mulighed for at komme med forslag og ideer til indholdet af en plan, inden der træffes beslutning om detailplanlægning af området. Det betyder samtidigt, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke kender projektet i detaljer og den endelige udformning og indholdet af planerne. 

For området gælder det , at der er blandede funktioner såsom boliger, OK Plus tankstation med kiosk, Aldi, Vesthimmerlands Cykelcenter, virksomheden Imdex A/S, der genanvender dæk m.fl. Nørregade er sammen med Søndergade hovedgaden gennem byen. Siden etableringen af Farsø Rådhuscenter for snart 30 år siden er butikkerne, der før lå langs hovedgaden, efterhånden flyttet ind i Rådhuscenteret eller til området omkring centeret. Trods den generelle funktionsudtømning, der opleves over hele landet – også i byer af Farsø’s størrelse, ligger der dog stadig enkelte butikker tilbage i den tidligere handelsgade.

Den ønskede placering af dagligvarebutikken ligger imidlertid uden for det i Kommuneplan 2017 afgrænsede detailhandelsområde, som er koncentreret omkring Rådhuscenteret midt i byen. Denne udpegning er foretaget for at fastholde og styrke handelslivet i Farsø. Ifølge planloven skal alle nye udvalgsvare- og dagligvarebutikker som udgangspunkt lokaliseres inden for detailhandelsafgrænsningen i kommuneplanen. De eksisterende butikker, der i dag ligger uden for denne afgrænsning, kan dog fortsætte som hidtil.

Efter fordebatten vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt kommunen skal gå videre med en detailplanlægning for projektet. Et evt. efterfølgende planforslag vil blive udsendt i yderligere 8 ugers offentlig høring.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den efterfølgende detailplanlægning. 

Kommunen fremfører selv nogle spørgsmål som vil være relevante at afklare: Hvilken betydning har projektet for handelslivet i Farsø?  Hvordan skal området afgrænses?. Skal der være særlige bestemmelser for byggeriets udformning og udtryk?  Hvordan skal trafikken reguleres, og er der nok parkeringspladser?  Er der særlige elementer og funktioner i området, der skal tages hensyn til? 


Sådan forestiller Netto sin butik placeret i Farsø  

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: