test

Det mener budgetforligsparterne om budget 2024 

VESTHIMMERLAND: I dag blev der indgået budgetforlig for Vesthimmerlands Kommunes budget 2024.

Nedenfor ses forhandlingspartnernes kommentarer til budget 2024. Den 12. oktober finder Byrådets 2. behandling af budgettet sted, hvor Byrådets øvrige medlemmer kan komme med deres sidste kommentarer til budget 2024. 

Kurt Friis Jørgensen fra Venstre siger følgende:
– Budgetaftalen for 2024 er nu i hus. For Venstre var det vigtigt få lavet et godt og robust budget indeholdende en buffer til uforudsete udgifter i 2024. Det er glædeligt, at det i årets budget lykkes at finde opbakning til dette på tværs af byrådet. Venstres forslag om gratis buskørsel til alle skoleelever i Vesthimmerlands Kommune blev vedtaget. Beslutningen betyder at skoleelever kan få gratis buskørsel til skole, samt diverse fritidsinteresser indenfor kommunegrænsen. Samtidig glæder vi os over, at det blev besluttet, at der i 2024 skal anskaffes nye områder, der kan udvikles til erhvervsarealer i Farsø og Aalestrup, noget vi i Venstre har prioriteret højt under årets budgetforhandlinger. Slutteligt er det glædeligt, at der til Landsby- og områdefornyelse i 2024 er afsat i alt 22,5 mio.kr. og heraf afsættes 7 mio.kr. til områdefornyelse i Aggersund og yderligere 3 mio.kr. til landdistriktsudvikling.

Henrik Dalgaard fra Det Konservative Folkeparti siger følgende:
– Vi glæder os over, at vi nu har et sammenhængende budget for 2024 på plads. Særligt glæder vi os over, at vi tager ansvar for de områder, der oplever stigende udgifter; specialundervisning for børn og ekstra midler til psykiatri og handicap. Aftalen afspejler større muligheder for at hjælpe børn ind i foreningslivet med et fritidspas og midler til seniorbofællesskaber, hvor fællesskabet styrkes for seniorerne i Vesthimmerland.

Asger Andersen fra Socialdemokratiet siger følgende:
– For Socialdemokratiet var der forud for budgetforhandlingerne fokus på at holde fast i serviceniveauet på kernevelfærden. Det er lykkedes, når vi ser på det færdige budget for 2024. Socialdemokratiet noterer sig også med tilfredshed, at der er fuld opbakning til at tilføre midler til Sundhedsudvalget og Børne-og Familieudvalget, der ser ind i stigende udgifter. Samtidig er der fundet midler til at igangsætte nye tiltag på flere udvalgsområder, herunder også forebyggende tiltag. Særligt glæder det den socialdemokratiske gruppe, at man har imødekommet gruppens forslag om flere midler til landdistriktspuljen og at der er opbakning til at arbejde frem mod et læge- og sundhedshus i Løgstør. Socialdemokratiet vil gerne kvittere for et konstruktivt samarbejde om budget 2024.

David Rathkjen fra Socialistisk Folkeparti siger følgende:
– SF ser først og fremmest dette budget som et kernevelfærdsbudget, hvor vi har prioriteret at opnormere områder under pres. På skoleområdet har vi afsat ekstra penge til et specialområde under pres. På ældreområdet understøtter vi akutfunktionen med blodprøveudstyr, samt den store ledelsesopgave i hjemmeplejen. Til sidst glæder vi os over at SF’s ønske om, at påbegynde arbejdet med at sætte solceller på kommunale bygninger imødekommes.

Kirsten Moesgaard fra VestHimmerLandsListen siger følgende:
– Vi har opnået et rigtig godt resultat efter en god forhandling. Der har været kompromisser og jeg glæder mig især over, at der kommer en ny stor områdefornyelse i Farsø. Andre steder i kommunen har vi allerede store projekter i gang og så er det også værd at fremhæve, at vi afsætter et beløb til at finde løsninger for, hvordan vi kan få flere solceller på tagene på de kommunale bygninger.

Liselotte Lynge Jensen fra Danmarksdemokraterne siger følgende:
– Jeg er utrolig glad for, at vi endnu engang har formået at få næsten alle med i budgettet. Det er vigtigt for det fremtidige arbejde vi skal i gang med. Stor tak til de andre forhandlere for en god tone og til direktionen for at styre os godt igennem. For os i Danmarksdemokraterne var det vigtigt, at vi fik forhandlet et godt budget med aftryk i vores kernepolitik. Der kan nævnes Gratis bus til skolebørn, så de ikke skal betale for bus, hvis de vælger en anden skole end den, de er tilknyttet. Afsat midler til landdistrikterne og til byfornyelse så vi kan hjælpe yderområderne. På sundhedsområdet fik vi sat midler af så budgettet bliver mere realistisk, og så sender vi et klart signal til Borgen om, at området ikke mere kan dække de voldsomme ekstra regninger. Der blev også sat et klart signal om at starte en proces omkring et læge- og sundhedshus i Løgstør, så vi kan sikre, at vi også der kan tiltrække læger. En af de fremtidssikrende ting var afsættelse af grundkapital til senior bofællesskaber. Til slut er det vigtigt at notere sig, at Danmarksdemokraterne ikke stemte for besparelserne vedrørende den nye struktur på skoleområdet, da det i sin tid blev vedtaget i byrådssalen. Det var derfor ikke en del af forhandlingerne i budgettet, da det allerede var besluttet. Dette budget er igen et realistisk og robust budget, som vi kan være stolte af.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: