test

Byrådet skal beslutte om Svoldrup Kær og Nørrekær Enge skal indstilles til energiparker på ny

SVOLDRUP KÆR/NØRREKÆR ENGE: I dag torsdag skal først Økonomiudvalget og herefter Byrådet beslutte om Vesthimmerlands Kommune på ny skal indmelde arealer til den statslige screening for energiparker. Fristen er 4. december 2023. 

Vesthimmerland ikke i betragtning efter første indstilling
Det er nemlig ikke første gang af Vesthimmerlands Kommune har indmeldt arealer til den statslige screening for arealer til energiparker. Det skete allerede i juni 2022, hvor arealerne omfattede Nørrekær Enge og Svoldrup Kær blev indmeldt. Den 9. oktober 2023 meldte Plan- og Landdistriktsstyrelsen dog ud, at der i første omgang ikke er udpeget arealer til energiparker i Vesthimmerlands Kommune. Begrundelsen herfor var, at det blev vurderet, at de indmeldte arealer ikke kan tilsluttes det overordnede transmissionsnet før 2030, baseret på en overordnet vurdering fra Energinet.

Den statslige screening var i høring frem til den 14. november 2023, og Byrådet i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 8. november 2023 at indsende høringssvar. Regeringen har dog inviteret kommuner og virksomheder til at foreslå yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker, og som kan indgå i den første udpegning eller eventuelt i de kommende ansøgningsrunder i hhv. 2024 og 2025.

Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med prioritering af ansøgninger om VE-anlæg modtaget 12 ansøgninger om VE-anlæg. Teknik- og miljøudvalget har den 4. september 2023 besluttet, at der foreløbigt arbejdes videre med 8 projekter forud for en endelig prioritering.

Nyt er det at projektansøgere nu vil arbejde sammen i større skala
I forbindelse med den politiske prioriteringsproces og dialog med ansøgere har Wind Estate og BioCirc tilkendegivet, at de har til hensigt at samarbejde om et projekt i Svoldrup Kær og nord for Holmevej. Et samarbejde der potentielt medføre et re-design af deres konkrete ansøgninger.

Ligeledes har Eurowind og lokale lodsejere/Agri Nord tilkendegivet, at de ønsker en samlet planproces for de to vindmølle- og solcelleprojekter i Nørrekær Enge.

Af ansøgningerne fra BioCirc og WindEstate i Svoldrup Kær og nord for Holmevej er der tilkendegivet et ønske om at etablere et PtX-anlæg i området. Ligeledes har Eurowind og de lokale lodsejere/Agri Nord tilkendegivet et ønske om på sigt at etablere et PtX-anlæg i området for Nørrekær Enge. Projektansøgerne ønsker dermed de to områder udviklet til større energiparker.

Op til økonomiudvalget og Byrådet
Det er derfor nu op til Økonomiudvalget og Byrådet, om man vil indmelde arealer i Nørrekær Enge samt Svoldrup Kær/nord for Holmevej til den statslige screening for energiparker. Disse arealer er i tråd med de tidligere indmeldte arealer.

Begrundelsen for Nørrekær Enge er at der allerede findes et plangrundlag for et tidligere vindmølleprojekt, hvorfor området er modnet til opstilling. Der er tidligere lavet miljøvurderinger for vindmølleprojektet, og der er udarbejdet opdateret Natura 2000-konsekvensvurdering. Der er sket opkøb af de nødvendige ejendomme. Der har været stor borgerinddragelse og der er en bred opbakning til projekterne. Der er foruden vindmøller og solceller ansøgt om etablering af et Biogasanlæg i området og screening viser, at der er store biomasser til rådighed lokalt. Etableringen af VE-anlæg på arealerne vil reducere kvælstofudledningen til Limfjorden markant, idet arealerne i dag drives som intensivt landbrug og ligger i direkte tilknytning til fjordens sydlige bred. Projektet supplerer 13 i forvejen værende vindmøller i området.

Begrundelsen for et areal i Svoldrup Kær og nord for Holmevej er at projektet omfatter et allerede eksisterende biogasanlæg, hvorfor det er opstillers ønske, at etablere en industriklynge med bl.a. PtX med anvendelse af CO2 fra biogasanlægget og strøm fra VE-produktionen. Anlæggets tilslutningsbehov til elnettet er dermed væsentligt begrænset, da strøm produktionen forventes afsat i PtX anlægget. Der er opkøbt arealer i forbindelse med de to projekter. Projektet omfatter integration til fjernvarmeanlæg til udnyttelse af overskudsvarmen. Denne integration er allerede langt fremme, hvorfor der er igangværende projektering af rørføring og andre tekniske forhold, som sikrer, at varmen kan anvendes til fjernvarme i Farsø, Aars og Haubro. Projektet supplerer allerede etablerede møller og solceller (delvist etableret, delvis under behandling, da plangrundlag forventes behandlet politisk i december 2023) og det samlede projekt bidrager dermed med 32 vindmøller og knap 900 ha solceller ved direkte sammenlægning af projekterne. Arealet omfatter et udpeget areal til klimalavbund, og ved etablering af energiparken vil omlægningen af arealet således betyde en væsentlig reduktion af kvælstof til Trend Å systemet og dermed til Limfjorden.

Vesthimmerlands Kommune er på nuværende tidspunkt ikke vidende om, hvilken konkret betydning en udpegning som energipark vil få, men bl.a. regeringens hensigt om mulighed for placering af produktionsvirksomheder ved energiparkerne, vil muligvis kunne medvirke positivt til etableringen af energiparkerne.

/cf

Dette omfatter energipark projektet i Svoldrup Kær/nord for Holmevej
Vesthimmerland Go Green, BioCirc – 610 hektar solceller, 18 stk, 200 meter vindmøller og 52 hektar industriklynge.
Svoldrup Kær etape II, Wind Estate – Udskiftning af 6 møller, etablering af yderligere 3-5 møller samt 170 hektar solceller.

Dette omfatter energipark projektet i Nørrekær Enge
Nørrekær Enge II, Eurowind – 40 stk. 180m vindmøller
Nørrekær Enge solceller, lokale lodsejere – ca. 585 hektar i Vesthimmerland
Nørrekær Enge biogas, lokale lodsejere – Biogasanlæg med kapacitet på 690.000 tons

Definitionen på en Energipark:
En energipark skal bestå af et eller flere arealer i samme geografiske område og have en årlig elproduktion fra vedvarende energi på f.eks. mindst 100 mio. kilowatt-timer årligt – som svarer til mindst 6 landvindmøller. Energiparker tildeles særlige vilkår, der bl.a. lemper hensyn til arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer. Der gives også mulighed for placering af produktionsvirksomheder ved energiparkerne, hvor det kan give mening.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: