Alle partier står bag budgetforliget 2023 i Vesthimmerlands Kommune

VESTHIMMERLAND: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, VestHimmerlandsListen, Nye Borgerlige og løsgænger Liselotte Lynge Jensen står alle bag Budgetforliget 2023 som blev meldt ud fredag middag.

Partierne bag budgetaftalen har lavet en fælles afvejning af, hvordan man bedst muligt løser de udfordringer Vesthimmerlands Kommune står overfor og udnytter de potentialer Vesthimmerland har.

Et robust projekt
Med økonomisk ansvarlighed, mådehold og med tanke på en uvis fremtid, så har det nuværende Byråd i Vesthimmerland indgået det første budgetforlig i denne byrådsperiode.

Et robust budget, der fastholder serviceniveauet og kernevelfærden, hvilket betyder, at sundhedsområdet har fået tildelt 25 mio. kr. til stigende udgifter på Psykiatri- og Handicapområdet og stigende antal ældre i kommunen. På området er der også tildelt økonomi til ledsager-timer og tryghedsbesøg. Et andet nedslag i budgettet er på børne- og familieområdet, hvor børnefamilierne i Vesthimmerland kan se frem til en takst-nedsættelse, som gør det billigere at være småbørnsfamilie.

Anlægsbudgettet er på 91.8 mio.kr. og indeholder mange af de tidligere prioriteringer såsom Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, en ny marina i Løgstør, en ny Toppedalskole i Vindblæs, Sundhedens Hus i Farsø og en udbygning af Aalestrup Friluftsbad.

Enigt Byråd
Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, siger: – Først og fremmest er det glædeligt, at et enigt byråd i Vesthimmerland står sammen om budget-2023. Især i en tid, der er udfordret både lokalt, nationalt og internationalt, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune Per Bach Laursen – og sætter følgende overskrifter på budgetforliget:

– Vi har prioriteret at lempe børnefamiliernes betalinger til kommunale tilbud i en tid, hvor økonomien kan være en udfordring. Det har været vigtigt for Byrådet at fastholde interessen for at være en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier. På Sundhedsområdet har vi afsat 25 mio.kr. til at fastholde vores serviceniveau, der indeholder økonomi til psykiatri- og handicapområdet, hvor vi oplever stigende udgifter – og på erhvervsområdet har vi afsat økonomi til at forstærke erhvervsservicen for vores virksomheder. På anlægssiden fortsætter vi med vores større prioriteringer fra tidligere år, hvor Svømmecenter Vesthimmerland i Aars, en Marina i Løgstør, Sundhedens Hus i Farsø og udbygningen af Aalestrup Friluftsbad er nogle af dem.

Byrådets 1. behandling af budget 2023 skete på mødet den 15. september 2022 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 6. oktober 2022.

Følgende ord sætter partierne i Vesthimmerlands Byråd på Budget 2023.

Kurt Friis Jørgensen fra Venstre siger:
– I Venstre er vi glade for, at det er et samlet byråd, der står bag næste års budget. Et budget, der tager hånd om børn og unges trivsel, børnefamilier og ældre. Set med Venstres øjne, glæder vi os specielt over at vi endelig fik indført tryghedsbesøg ved ældre og ledsagertimer til handicappede. Begge områder vi i Venstre har haft fokus på i vores valgprogram. Det lykkedes os også at fastholde Kulturbussen, som der er meget stor tilfredshed med ude på de enkelte skoler. Vi gik til forhandlingerne med en intention om, at vi skulle lave en ensartet forældrebetalingsprocent på 24% for at skabe en mere gennemskuelig og ensartet forældrebetaling for at få børn passet i daginstitutioner og ved dagplejere. Dette kunne der dog ikke opnås enighed om under forhandlingerne.

– Dog er vi glade for, at der bliver afsat penge til en generel nedsættelse af forældrebetalingen, der specielt i denne tid vil komme mange børnefamilier til gavn. Ydermere er der afsat ekstra midler til Center for Psykologi og Pædagogik, der gennem forebyggende arbejde skal understøtte børn og unges trivsel. Under forhandlingerne var der også enighed om at fællesledelse på skoler og daginstitutioner ikke bliver gennemført.

– På anlægsområdet er det glædeligt, at der er afsat penge til igangsættelse af visionsplanerne for både Rønbjerg og Hvalpsund havne. Det vil give et fantastisk løft til hele Vesthimmerland med gode og attraktive lystbådehavne.

– Slutteligt, er det ligeledes meget glædeligt, at der også bliver afsat midler til medfinansiering af Venstres forslag om åbning af en del af Aars kanal ved den gamle børnehave-grund ved siden af Rema, samt en asfaltering af den eksisterende grusparkeringsplads.

Henrik Dalgaard siger på vegne af den konservative byrådsgruppe:
 – Vi glæder os over, at vi nu har et sammenhængende budget for 2023 på plads. Særligt glæder vi os over, at vores skoler og børnehaver fortsat har deres egen leder, det er vigtigt for kvaliteten på vores skoler.

– Med store prisstigninger i vores samfund er vi ærgerlige over, at der ikke kunne findes flertal for skattelettelser, der ville give 60 millioner i borgernes egne lommer over de næste fem år i skattelettelser, næsten betalt af staten. I stedet kæmpede vi for, at alle børnefamilier fremover kommer til at betale mindre for at have deres børn i børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Der har aldrig før været et større behov for, at vores borgere kan beholde flere af deres egne penge.

– Samtidig glæder vi os over afsatte midler til en kunstgræsbane i Aalestrup, så også den sydlige del af kommunen får den mulighed på lige vilkår med andre større klubber i kommunen.”

Asger Andersen fra Socialdemokratiet siger:
– Socialdemokratiet står bag budgetforliget i Vesthimmerland. I 2023 vil kernevelfærden indenfor Ældre-, Psykiatri- og Handicapområdet blive styrket med 25 millioner. Generelt sikrer disse penge serviceniveauet og fremtidige investeringer i velfærdsteknologi. Den udskudte ledsager-ordning bliver nu gennemført efter 2 års udsættelse, med baggrund i et stort økonomisk pres på området. Vi glæder os også over, at der er afsat midler af til ansættelse af flere SOSU-elever, samt fundet en model for en seniorordning, der kan bidrage til at fastholde seniormedarbejdere, lyder det afslutningsvis fra gruppeformand, Asger Andersen.

Theresa Berg Andersen fra Socialistisk Folkeparti siger:
– Det var en lang forhandlingsnat kl. 03.24 var det sengetid, endelig kan vi i dag sætte de sidste streger og skrive under på budgetforliget for 2023. Det er ikke nogen hemmelighed, at dette års budgetforhandlinger har været hårde, og det vigtigste for SF var at afværge nogle af de besparelser, som virkelig ville gøre ondt. Derfor er vi også glade for at forslaget om fælles ledelse på vores skole og på vores dagtilbud blev fejet af bordet, det var vigtigt for SF.

– Minimumsnormeringer bliver snart fuldt indfaset. Og vi er enige om, at det ikke skal blive dyrere at være forældre i Vesthimmerland, i en tid hvor børnefamilier, som alle andre, har brug for pengene. Så der er sat en FLOT pulje af til at holde forældrebetalingen i ro.

– SF’s forslag om at udvide klubtilbud til unge i Ranum, Løgstør, Farsø, Aars, Aalestrup er imødekommet. Med det for øje at bidrage til unges sociale liv og mentale trivsel.

– For os i SF har det altoverskyggende mål i forhandlingerne været at kæmpe for ledsagelse til mennesker med et udviklingshandicap – og til tryghedsbesøg til ældre. Penge som rent faktisk har været afsat, men er blevet udsat gang på gang. Og det vil vi i SF ikke være med til mere. Det vigtigt for os i SF at holde en beskyttende hånd under de mennesker, som har det sværest.

– Der er afsat en sum penge til at løse udfordringerne omkring fastholdelse og rekruttering på ældre og SOSU-området – Er det nok, nej, men vi er på vej.

Liselotte Lynge Jensen, løsgænger i Vesthimmerlands Byråd, siger:
 – Jeg er utrolig glad for, at vi endnu engang har formået at få alle med i budgettet. Det er vigtigt for det fremtidige arbejde vi skal i gang med. For mig var det vigtigt, at vi fik forhandlet de ting tilbage, som er blevet udsat nogle gange. På Sundhedsområdet kom der også penge til at gennemføre de nye tiltag, som Sundhedsudvalget arbejder med omkring strukturændringer.

– Så er de penge, der er afsat til forældrebetaling i daginstitutioner også vigtige, børnefamilierne er hårdt trængte og med dette giver vi lidt hjælp med at være på vej til en ens forældrebetaling på området. Dette budget er igen et realistisk og robust budget, som vi kan være stolte af.

Lars Rem fra Nye Borgerlige siger:
– Det har været en stor oplevelse at være med for første gang, hvor jeg først og fremmest ærgrer mig over en manglende skattenedsættelse, nu hvor vi havde chancen. Jeg glæder mig modsat over, at der er afsat penge til nedsætning af egenbetaling til børnepasning, sparet 4 mio.kr. i administration, afsat midler til seniorbofællesskaber og bevaret ledsagerordningen.

Kirsten Moesgaard fra VestHimmerlandsListen siger:
– Det er godt, at vi har indgået et bredt forlig, hvor alle er med og kan se sig selv i det med forskellige fingeraftryk. Budgettet lukker op for vi kigger på de struktur-udfordringer vi har og skal arbejde intens med fremover. Samtidig glæder det mig, at vi udvikler havnene i Hvalpsund og Rønbjerg og imødekommer efterspørgsel på erhvervsjord i Farsø. Slutteligt er det værd at nævne, at der i denne omgang ikke var enighed om en skattenedsættelse, men hvor vi i stedet lemper taksterne for børnefamilierne i vores kommune, hvilket er vigtigt for at være en attraktiv kommune at flytte til.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: