test

4 dagtilbud indenfor Psykiatri og handicap foreslås flyttet til Vester Hornum Skole

VESTER HORNUM: Først blev 14 dagtilbud for voksne indenfor Psykiatri og handicap ønsket fordelt fra 7 til 3 matrikler. Nu ender det sandsynligvis med 4, nemlig i Løgstør, Vester Hornum og 2 i Aalestrup.

Der er tale om 87 brugere, der inden udgangen af 2024 skal have deres aktiviteter i de tre byer. Flest i Vester Hornum, hvor den nu nedlagte skole skal rumme tilbuddene fra Produktionsenheden Hjortkærsvej i Aars, Senhjerneskade Centret i Aars og STU elever (Særlig tilrettelagt ungdomsuddanelse) fra Løgstør og Vilsted.

Stort merforbrug skal nedbringes
Samlingen af dagtilbudsområdet for voksne indenfor Psykiatri og handicap kommer sig af, at de nuværende 14 dagtilbud er i dag fordelt på 7 matrikler og udfordrer en rentabel drift. Området har derfor de seneste år haft et merforbrug, og i 2023 forventeligt på 1,6 mio. kr.  Det skyldes bl.a. lavere takst-indtægter, vigende produktionsindtægter og en ændret efterspørgsel.  

Strukturdebat for området
Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune igangsatte derfor en strukturdebat for området. I starten af juni blev anbefalingerne præsenteret for Sundhedsudvalget. Samtidig blev de sendt i høring i tilbuddenes MED udvalg. Da der med flytningerne ikke var tale om en serviceforringelse blev brugerne som udgangspunkt ikke hørt.

Det var der stor utilfredshed med, fremgik det efter Sundhedsudvalgets besøgsrunde til tilbuddene og et Åbent Hus arrangement på Vester Hornum Skole i september, hvor såvel brugere og deres pårørende kunne besigtige Vester Hornum Skole.

Samling på Vester Hornum Skole er afgørende
En samling af tilbud på Vester Hornum skole er dog afgørende for at sikre en effektiv drift og fremtidssikre dagtilbudsområdet, hvor tilbudsviften løbende skal kunne tilpasses så den imødekommer efterspørgslen også i årene frem. Dette giver dagtilbuddene i den nuværende organisering ikke mulighed for.

Ved at samle kompetencer, erfaring og forskellige fagfaglige baggrunde vil der ses en større mulighed for at dele viden, praksis og erfaring med hinanden. Dette med formålet om at udvikle dagsbeskæftigelsesindsatsen til gavn for flere forskellige målgrupper, både eksisterende som nye målgrupper. En samling på Vester Hornum skole er derfor en nødvendig øvelse for at skabe flere muligheder for relevant aktivitet og beskæftigelse for den enkelte bruger.

Sådan kan Vester Hornum Skole indrettes
Sundhedsforvaltningen er nu kommet med et nyt bud på hvordan Vester Hornum Skole kan indrettes.

På baggrund af drøftelser med brugere og personale i Senhjerneskadecentret, samt høringssvar og politisk drøftelse er indretningsmulighederne på Vester Hornum skole genbesøgt. Det er muligt at etablere et område med mulighed for aflukning/skærmning så brugerne kan få den fornødne ro. Herudover kan etableres egen kørestolsvenlig indgang samt egne handicapvenlige toiletter. I så fald bliver de tre lokaler ud mod parkeringspladsen reserveret til senhjerneskade-gruppen.

Indretningen er gentænkt og tydeliggjort således, at produktionsenheden fra Hjortkærsvej kan flytte ind i området ved det tidligere bibliotek. Udendørs etableres belægning, så varer kan leveres/hentes ved en ny indgang. Produktion og lager indrettes i tre lokaler ud mod haven, og der isættes dør således, at der kan køres med palleløfter, hvortil den eksisterende gulvbelægning har den fornødne kvalitet.

Sløjdlokalet på Vester Hornum skole kan omdannes til træværksteder fra Vilsted Søgaard. Der kan etableres en rulleport, hvor materialer kan komme ind på værkstedet. Der kan etableres trykluftrør og udtag forskellige steder, til maskiner og arbejdsstationer. Udenfor laves der flisebelægning i et plan fra vejen ved Vester Hornum hallen og op til rulleporten. Dette gør, at der uden problemer kan køre en lastbil eller truck på området som var et opmærksomhedspunkt i høringsfasen. Der laves desuden et skur til opbevaring af materialer, så træ og andet kan stå tørt ved siden af flisebelægningen.

Der vil blive en reduktion i antal heste ved flytning fra Vilsted Søgaard til Vester Hornum, men fortsat understøttende for videre udvikling af STU tilbuddet hvor hestehold er vigtig som omdrejningspunkt. Hestehold kan desuden blive en væsentlig pædagogisk aktivitet til øvrige målgrupper i tilbuddet på Vester Hornum Skole og som en del af fremtidssikringen.

I Løgstør er der et STU-tilbud for unge uden en fremtid for sig på det ordinære arbejdsmarked. Disse unge vil sammen med STU-eleverne fra Vilsted kunne have gavn af at flere aktivitetsmuligheder samles i Vester Hornum. Dette vil også styrke konkurrencedygtighed på STU og medvirke til, at opgaver og arbejdspladser holdes i kommunen. Vester Hornum skole rummer desuden mulighed for at tilvejebringe fællesskaber, hvor der kan etableres et ungdomsmiljø i relation til STU-tilbud enten på første sal eller i lokaler ved siden af træværkstedet. Med disse muligheder vurderes umiddelbart ikke behov for at indsætte trappelift eller elevator til første sal.

Globens produktionskøkken
Der er udtryk politisk ønske om undersøgelse af muligheden for etablering af industri-/produktionskøkken i Vester Hornum så kantinedrift kan bevares. Et produktionskøkken på Vester Hornum skole vil skulle etableres, og kan kun placeres, hvor det eksisterende skolekøkken er placeret. Skolekøkkenet/træningskøkkenet vil spille en central rolle i fremtidssikringen af de tilbud, der samles i Vester Hornum. Køkkenet vil give mulighed for træning af dagligdags opgaver og således bidrage positivt til brugernes egenmestring. Tilsvarende er der et fagligt behov for, at køkkenerne i Løgstør og Aalestrup anvendes til træningskøkkener med pædagogisk aktivitet understøttende brugernes egenmestring Som alternativ til oprettelse af produktionskøkken i Vester Hornum er muligheden for at bevare køkken-/kantinedrift på Globen Løgstør undersøgt. Det vil i så fald være en nødvendighed med to medarbejdere tilknyttet køkkenet i Løgstør med henblik på at producere mad til alle indskrevne brugere og bringe den ud til alle matrikler.

Købmandsbutik og Grønt hold bevares i Gundersted
Der er udtrykt politisk ønske om at bibeholde Grønt hold og købmandsbutik i Gundersted. Ved bibeholdelse af driften i Gundersted vil der fortsat kunne tilbydes brugere beskæftigelse i beskyttede tilbud med fokus på, at brugerne tilegner sig væsentlige færdigheder i butiksbetjening og haveservice, som kan bringe dem tættere på KLAP-job og det ordinære arbejdsmarked. Man ser dog ind i, at målgruppen for tilbud om beskyttet beskæftigelse på Grønt hold og i købmandsbutik reduceres, og tilbuddene indenfor en kort årrække derfor risikerer at skulle afvikles.

Rutteren bevares
Der er udtrykt politisk ønske om at bevare Rutteren i Aalestrup som decentral enhed. Ved bevarelse af Rutteren vil der fortsat kunne tilbydes brugerne beskæftigelse i beskyttet tilbud med fokus på, at brugerne tilegner sig væsentlige færdigheder. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med målgruppen på bofællesskabet Rosengården. Her sigter omstilling af tilbudsviften mod en målgruppe af unge, der kortvarigt bor på Rosengården, mens de tilegner sig færdigheder, der gør at de kan flytte til egen bolig (ned af indsatstrappen). I den sammenhæng kan beskæftigelsestilbuddet på Rutteren ses som en praktik/øvebane, som understøtter udviklingen og jobafklaring ift. relevant KLAP-, flex- eller skånejob.

Aktiviteterne på Cafe Ruth i Aalestrup kan fortsat flyttes til Dalgårdsvej, som i så fald indrettes efter målgruppens behov. Dalgårdsvej er imidlertid ikke en langsigtet løsning grundet bygningens stand og visionen for dagtilbud i Aalestrup skal derfor indtænkes i den samlede byfornyelse.

Det er nu op til Byrådet i næste uge at tage den endelige beslutning.

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: