Vesthimmerland fraråder regeringen centralisering

VESTHIMMERLAND: På vegne af Byrådet i Vesthimmerlands kommune sendte borgmester Jens Lauritzen og kommunaldirektør Mogens Kristensen, kort før jul, et åbent brev til regeringen, folketinget og Kommunernes Landsforening, hvor man fraråder at centralisere de kommunale opgaver yderligere. Her er brevets ordlyd:

Byrådet i Vesthimmerlands kommune har med interesse fulgt debatten om objektiv sagsbehandling – en debat, der bl.a. er igangsat den analyse, som revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet.

Analysen konkluderer, at der på landsplan er væsentlige besparelsesmuligheder omkring stordrift og digitalisering.

Byrådet er opmærksom på, at det til stadighed er nødvendigt at nytænke den kommunale opgaveløsning på en række områder. Kun på den måde kan kommunerne frigøre ressourcer, der kan anvendes på de primære kommunale serviceområder – børnepasning, undervisning og ældrepleje.

Derfor ser Byrådet frem til, at der bliver mulighed for at høste besparelser på området objektiv sagsbehandling for på den måde at flytte ressourcer fra ”kolde hænder til varme hænder”

Vesthimmerlands kommune ser dog med bekymring på den drejning som debatten har fået.

Det virker som om, at der er tro på, at besparelserne kun kan etableres via nogle få meget store enheder. ATP og SKAT (via skattecentrene) har været nævnt som mulige løsninger.

Kommunernes Landsforening har ladet forstå, at de også kunne forestille sig nogle meget få centre, f.eks. beliggende i København, Odense og Århus.

Byrådet er langt fra tilhænger af en centralisering af den størrelsesorden på området. Det strider også mod tankerne i kommunalreformen – som jo kun er tre år gammel. Her blev det bl.a. påpeget, at kommunerne er borgernes indgang til det offentlige. Det betød bl.a. at pas og kørekort blev flyttet til kommunerne. En opgave, som kommunerne til fulde har vist, at de magter.

De erfaringer, som kommunerne har fra statsliggørelsen af den kommunale skatte- og opkrævningsadministration viser, at en lang række borgere fortsat henvender sig til kommunerne på disse områder. Det vil derfor være bekymrende, såfremt opgaverne omkring boligstøtte, forskudsvis udbetaling af børnebidrag, folkepension, økonomisk fripladstilskud og barselsdagpenge skal centraliseres på ganske få centre i landet. Opgaveløsningen vil på den måde komme uacceptabelt langt væk fra borgerne – og der vil ikke være mulighed for at få en helhedsorienteret opgaveløsning i kommunerne.

Her spiller det endvidere ind, at en lang række af de borgere, som er omfattet af objektiv sagsbehandling er svage borgere, der efter Byådets opfattelse bør tages et særligt hensyn til.

Vesthimmerlands kommune vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at der på skatte- og afgiftsområdet synes at være store problemer.

Skats topchef Ole Kjær er i medierne den 7. december citeret (bl.a. offentliggjort i Politikken og Nordjyske) at ”Skat laver flere, dyre fejl, og skattegælden risikerer at stige yderligere i de kommende år”. Videre udtaler Ole Kjær: ”Konsekvensen er, at vi laver flere fejl, som vi skal bruge en masse kræfter på at genoprette. Jeg kan ikke udelukke, at nogle af disse fejl koster statskassen penge. En anden konsekvens kan være, at skattegælden stiger” Disse udtalelser virker foruroligende, da der nu er gået godt fire år siden statsliggørelsen.

Vesthimmerlands kommune vil derfor kraftigt opfodre Regeringen og KL til at opgive planerne om en stærk centralisering af arbejdsopgaverne vedr. objektiv sagsbehandling.

Lad kommunerne klare effektiviseringsopgaven enten i eget regi eller ved at nabokommuner går sammen om at løse opgaven i lokale centre, hvor der bliver taget hensyn til vore svage medborgere. Herved vil opgaven blive løst efter intentionerne i kommunalreformen.     

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: