test

Svar på tiltale: Opholdsstedet Solhaven svarer på angreb i tv-program

FARSØ: DR 21 Søndag bragte den 26/2 et kritisk indslag vedrørende Solhaven og endnu et den 27/2. Solhaven vil gerne kommentere de enkelte sager i indslagene.

– Indledningsvist vil jeg gerne slå fast, at vi med nedennævnte oplysninger vælger at overskride vores egen etik m.h.t. at udtale os om tidligere anbragte unge. Men vi oplever desværre, at indslagene nærmest tvinger os til det. Offentligheden har et legitimt krav på at kende vores udlægning af sandheden, siger Solhavens forstander Søren E. Virenfeldt til Farsø Avis.

Lidt fakta om Solhaven
– Solhaven er et døgntilbud til unge i alderen mellem 14 og 23 år. De unge er enten anbragt frivilligt eller mod deres vilje. – Alle har de brug for hjælp, omsorg og kærlighed, fordi de igen, igen er blevet svigtet. Populært sagt har de aldrig mødt en voksen i øjenhøjde, der vil ”stoppe dem” i forhold til det ”de har gang i” siger Solhavens forstander Søren E. Virenfeldt.

For desværre er unge, der er anbragt på Solhaven ofte kendetegnet ved at have haft gang i rigtig meget. Og ofte er det unge, som enten har været igennem det psykiatriske system eller ADHD ramt. Mange har ligeledes heftige voldsdomme og lignende bag sig. Solhaven er for mange af de unge anbragte således den sidste station før fængsel, psykiatrisk afdeling, narkomisbrug eller gaden slet og ret. Det er i den kontekst begrebet magtanvendelse skal forstås, og det er i den kontekst interviews (uanset det er Børnerådet eller DR, der interviewer) med unge anbragte skal høres, og endelig så er det en præmis for arbejdsvilkårene for ansatte på Solhaven. 

Minister initiativ og politianmeldelse
Socialminister Karen Hækkerup kunne mandag morgen i DR bebude en godkendelses- og tilsynsreform. Et initiativ som Solhaven kun kan hilse velkommen. Samtidig kan vi håbe, at tilsynet bliver tilført de nødvendige midler, således at fagligheden i tilsynet kan opgraderes.

Solhaven har igennem tiderne haft besøg af adskillige socialministre og alle er de taget opmuntret hjem. Den nuværende minister skal vide, at hun til enhver til er velkommen på Solhaven.

M.h.t. til politianmeldelsen hilser vi den velkommen, og håber, at den snart vil være tilendebragt. Også her lader sagsbehandlingen meget tilbage at ønske. Sagen blev indberettet primo juni 2011, og er endnu ikke afsluttet. Solhaven imødeser sagen med sindsro, siger Søren E. Virenfeldt.

Børnerådets undersøgelse
I september 2011 besøgte Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen Solhaven, og udtrykte stor tilfredshed med stedet.

Senere på året blev Solhaven spurgt, om man ville deltage i en undersøgelse m.h.p. at vurdere hvordan det egentlig er at være anbragt. Solhaven stillede sig naturligvis til rådighed, og Børnerådets medarbejdere fik mulighed for frit at tilrettelægge deres interviews m.m. Naturligvis i tillid til at undersøgelsen og interviewene var fagligt funderet.  Børnerådet interviewede i alt 8 unge, og Solhaven havde ingen grund til at tro, at de 8 interviews ikke var forløbet OK. Indtil der kom et brev fra et advokatkontor, og det viser sig, at Børnerådet på baggrund af 2 af de 8 interviews mener, at de har fået oplysninger fra de unge om stedet, som gør, at Børnerådet vælger at indberette Solhaven til anbringende kommuner og det stedlige kommunale tilsyn. En gennemlæsning af de 2 interviews afslører, at der er tale om både overdrivelser, historier fra andre opholdssteder og vandrehistorier om stedet, som ikke på nogen måde har hold i virkeligheden.

Havde Børnerådet valgt at udvise samme tillid som Solhaven gjorde, da accepten til projektet blev givet, havde de valgt at kontakte Solhavens ledelse for at høre deres syn på sagen. Det gjorde de ikke, til gengæld valgte de at indberette udsagnene til tilsynet. Alle 8 unge som deltog i interviewene, deres forældre og de anbringende kommuner er den dag i dag fuldt tilfredse med Solhaven.

Børnerådet underrettede Solhaven for overgreb til Vesthimmerlands kommune 5 uger efter at de havde talt med de unge. Børnerådet har dermed ikke overholdt deres skærpede indberetningspligt. Hvis de virkelig mener, at de unge på Solhaven har været udsat for overgreb, har de pligt til at informere relevante myndigheder omgående.

Inden Børnerådets undersøgelse havde Solhaven været igennem en periode med et skærpet tilsyn fra juni 2011 til september 2011. Dette tilsyn var iværksat som følge af en politianmeldelse indgivet af Vesthimmerlands kommune. Sagen drejer sig om lignende påstande som de af Børnerådet fremførte, og som er fremsat af tidligere anbragte unge. Alle de unge, der ønskede at tale med tilsynet fik mulighed for det. En stor del af medarbejderne talte ligeledes med tilsynet. I et tilfælde var der en elev, der talte om en magtanvendelse, som der skulle kigges nærmere på. Det blev gjort, uden at det førte til nogen form for påtale. Undersøgelsen omfattede ligeledes et spørgeskema, der blev udsendt til de anbringende kommuner. Resultatet af denne undersøgelse var fantastisk flot, og Solhaven fik megen ros for sit arbejde.

Solhavens ledelse er inviteret til et møde med Børnerådets formand den 8. marts, og ser frem til at kunne komme i dialog med Børnerådet.

Anonym medarbejder vedrørende magtanvendelse
Den ”anonyme” medarbejder, der udtaler sig i 21 Søndag var kun ansat kort tid på Solhaven. Han blev afskediget og bortvist efter han havde seksuelt forulempet en af de øvrige ansatte. Hans udtalelser om et selvstændigt magtanvendelses regelsæt på Solhaven og manglende indberetninger er direkte usande. Alle medarbejdere bliver undervist i reglerne for magtanvendelser. Hver medarbejder skriver under på, at de har forstået dem og vil følge dem. Ligeledes bliver de gjort bekendt med, at de skal reagere, hvis de opdager, at en hændelse ikke bliver indberettet. Solhaven har ingen intern bekendtgørelse vedrørende magtanvendelse. Solhaven finder medarbejderens udtalelser vedrørende magtanvendelse så krænkende, at vi vælger at anmelde sagen til politiet.

Eksempel på magtanvendelse på Solhaven
Solhaven modtog for ca. 1½ år siden en ung fra en af Danmarks førende regionsinstitutioner inden for ADHD behandling. Den anbringende kommune havde mistet tålmodigheden med institutionen, idet der var op til 30 magtanvendelser på den unge om måneden og valgte derfor at flytte den unge til Solhaven. Solhaven har til dato haft 8 magtanvendelser på den unge.

Angela Mørchs udtalelser
Sagen vedrørende Angela (som under opholdet på Solhaven hed Bitten Randrup Mørch) stammer fra 2003. Angela havde en dag i 2003 haft et verbalt skænderi med en af Solhavens medarbejdere. Angela låste sig efterfølgende inde på et toilet og ringede til 112. Hun blev afvist af 112, men fortsatte alligevel med at ringe så meget, at hun blokerede 112. Politiet ringede til Solhaven og bad os om at stoppe Angela i at ringe, og ligeledes om at fjerne telefonen fra hende. Det blev gjort af to kvindelige medarbejdere, som fjernede telefonen fra hendes bukselinning. Der blev således ikke fjernet hverken bukser eller trusser. Efterfølgende blev Angela så vred, at hun overfaldt forstanderen og bed ham flere gange i armen. Episoden med telefonen anmeldte Angela selv til politiet, som efterforskede den, men fandt ingen grund til at rejse tiltale. Episoden med overfaldet på forstanderen blev ligeledes anmeldt til politiet. Denne sag endte med at Angela blev dømt for vold. Angela ankede ikke dommen.

Angela har siden sin anbringelse på Solhaven flere gange forsøgt at få pressen til at interessere sig for sagen, som tidligere har været bragt i BT. En tidligere ung, der var anbragt sammen med Angela, har tilbudt DR at fortælle sin version af sagen. En version som gennemhuller Angelas forklaring. Han blev dog afvist af DR.

Solhaven finder denne gang Angelas udtalelser for så grove, at vi vælger at anmelde sagen til politiet.

Niklas Andersen sagen
Nicklas Andersens omtalte biltyveri fandt sted for 4 år siden. Da de blev bragt tilbage til Solhaven, var de meget påvirkede og ophidsede samt truende over for personalet. Den magtanvendelse, der her fandt sted er indberettet til de relevante myndigheder og godkendt som lovlig magtanvendelse. Nicklas er i dag anbragt på en institution for psykisk syge, der har tidsubestemte behandlingsdomme. Vi kan kun opfordre Nicklas til at fremvise sin domsudskrift. Den vil afsløre, at ingen vil være i stand til at gøre Nicklas mere voldelig, end han var forud for anbringelsen på Solhaven.

Benene syrede til
I indslaget bliver der bl.a. refereret til en ung, der overfor Børnerådets repræsentanter har udtalt, at vedkommende blev beordret til at stå op så længe, at benene syrede til. Fakta er, at den unge på god gammeldags maner blev sendt i skammekrogen i 5 minutter.

Kalde til kaffe
At ”kalde til kaffe” er et begreb, der dækker over, at der ved tilspidsede situationer kaldes ekstra personale til stede. På Solhaven foregår det ved, at man ringer til bagvagten, som vurderer i hvilket omfang, der skal tilkaldes ekstra personale. Når det tilkaldte personale ankommer til afdelingen, er opgaven at vurdere situationen og lade det faste personale klare konflikten og tage sig af de øvrige unge. Evt. ved drikke en kop kaffe med dem, deraf navnet ”kalde til kaffe”. I de tilfælde hvor der er en magtanvendelse i gang, er opgaven at sikre de øvrige unge og sikre, at hverken unge eller personale lider overlast.

Faglighed og uddannelse på Solhaven
Solhaven beskæftiger sig med en ekstrem belastet ungegruppe, som veluddannede pædagoger på både offentlige institutioner og andre opholdssteder har opgivet. Solhaven har gennem 25 år fundet en pædagogik, der finder ind til disse unge mennesker. Solhavens succes gennem årene kan der ikke rokkes ved. Og jo, det er fuldstændig korrekt, at der på Solhaven også er ansat en medarbejder med 2 tidligere voldsdomme. Vedkommende er godkendt af både det offentlige tilsyn og Solhaven. En voldsdom gør ikke i sig selv mennesker uegnet til at arbejde på Solhaven. På samme måde som en tidligere alkoholiker ikke nødvendigvis er uegnet til at hjælpe nuværende alkoholikere. 

– Vi finder det vigtigt, at der skabes en debat om netop denne type unge. Der skriges på faglighed og uddannelse, men hvor er den uddannelse, der gør at pædagoger ikke bliver nødt til at give op overfor denne type af unge. Solhavens arbejde gennem 25 år viser, at det kan lade sig gøre nå selv meget belastede unge, siger Søren E. Virenfeldt.

– Vi er ikke fejlfrie, vi laver også fejl. Og begår vi fejl, undskylder vi og indberetter fejlene til relevante myndigheder og personer. Vi har dog en forventning om fairness fra alle involverede parter, bemærker Søren E. Virenfeldt.

– Vi imødeser samtlige evt. sager med sindsro. Vi er rigtig stolte over vores resultater; husk på vi er en af de absolut tungeste institutioner for unge, som ingen andre institutioner magter at håndtere. – Men netop de unge har krav på, at der er nogen, der tager dem alvorligt, og det gør vi, slutter Søren E. Virenfeldt

Og så mandag aften bragte DR et interview med endnu en tidligere anbragt, som er meget psykisk syg og med omfattende psykiatriske diagnoser. DR´s jagt på sensationer kender åbenbart ikke til hverken etiske eller moralske grænser, konstaterer Søren E. Virenfeldt.

Solhaven har allerede sendt en redegørelse om sagerne til Socialministeren, Formanden for Folketingets socialudvalg, Folketingets Ombudsmand, anbringende kommuner og Landsforeningen af Opholdssteder.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: