Sundhedscenter Vesthimmerland i moderne og funktionelle rammer

FARSØ: Efter endt ombygning blev Sundhedscenter Vesthimmerland, beliggende på Fredensvej 4 i Farsø i torsdags genindviet og byder dermed velkommen til nye funktioner og nye faciliteter.

Som der hører sig til, skete denne genindvielse med snorklip, velkomst af afdelingsleder Bente Bach Poulsen og en genindvielsestale af formand for Sundhedsudvalget Kirsten Moesgaard.

Mange borgere og brugere benyttede sig at muligheden for at kigge indenfor og tage de nye og moderne faciliteter i øjesyn og ikke mindst få mere at vide om hvilke tilbud huset kan tilbyde borgerne af forebyggelse og behandling indenfor de hyppigste folkesygdomme og skadesbehandlinger.       

Bygningen, der tidligere har rummet rygcenter, jordmodercenter og sygeplejekollegium, huser i dag fem funktioner under Vesthimmerlands kommune. 

Sundhedscentret huser 40 medarbejdere indenfor: Sundhedsfremme og Forebyggelse, Genoptræning og Rehabilitering, Ældrerådgivning, Hjælpemiddelformidling og Udviklingssygeplejen. Desuden er Hjælpemiddeldepotet organisatorisk underlagt afdelingen.

Sundhedscenter Vesthimmerland blev oprettet starten af 2006 på en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til forsøg med sundhedscentre. Udgangspunktet var det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde, som kommunerne overtog med Strukturreformen i 2007.

Midlerne var søgt af Løgstør Kommune, men på vegne af den kommende Vesthimmerlands Kommune. Sundhedscentret var i starten en del af Sund By Løgstør.

Indflytning til Farsø
Den nye kommune overtog også nye genoptræningsopgaver, og ved årsskiftet 2007 blev de 4 gamle kommuners genoptræningsenheder en del af sundhedscentret, der flyttede til Fredensvej i Farsø, hvor også Rygcentret havde til huse.

De eksisterende træningslokaler i de fire gamle kommuner blev dog bibeholdt, så afstanden til borgerne ikke blev for stor.

Rygcentret nedlægges
Rygcentret var en amtslig institution, der overgik til Vesthimmerlands Kommune, men opgaven lod sig desværre ikke løfte i kommunalt regi, da patientgrundlaget i kommune ikke var stort nok, og de øvrige nordjyske kommuner ikke i samme grad henviste patienter til centret som før reformen. Det blev derfor nedlagt i efteråret 2007.

Sundhedscentret bliver en afdeling – et "hus"
Da forsøgeperioden for projektmidler ophørte ved udgangen af 2008 var resultaterne så gode, at byrådet besluttede at gøre ordningen permanent. Som en del af kommunens drift ophørte Sundhedscentret som selvstændig administrativ enhed, og blev lagt ind under Sundhedsforvaltningens øvrige administration.

Efter forskellige omorganiseringer er funktionerne i Sundhedscentret nu organiseret i Afdelingen for Sundhedsfremme og Rehabilitering under Sundhedsforvaltningen.

Sundhedscentret er dermed "blot" en administrationsbygning for medarbejdere i forskellige funktioner i sundhedsforvaltningen, men fordi succesen var stor og navnet er kendt blandt borgere og øvrige samarbejdspartnere, så er navnet "Sundhedscentret" bibeholdt – især i forbindelse med sundhedsfremme- og genoptræningsenhederne.

Et hus for og med projekter
Sundhedscentret er oprindelig oprettet som et projekt, og der er en levende "projektkultur" i huset. Der har gennem tiden været søgt og gennemført forskellige sundhedsfremmende projekter, hvor sundhedscentret alene, eller i samarbejde med andre aktører har været omdrejningspunktet. Således f.eks. Tobaksforebyggelse Himmerland i samarbejde med Rebild og Mariagerfjord Kommune samt Rehabiliteringsprojekter for KOL- og Hjerte-Kar patienter i samarbejde med Mariagerfjord.

Således er den gamle bygning fra 1960, der oprindelig blev indrettet til sygeplejeboliger blevet til et moderne hus og et samlet enhed med træningslokaler og kontorer for kommunalt ansatte fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlende terapeuter, således borgerne kan tilbydes en god og sammenhængende service.        

……..
Indvielsestale af formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands kommune, Kirsten Moesgaard: 

På sundhedsudvalgets vegne vil jeg gerne byde Jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til indvielse af Vesthimmerlands Kommunes Sundhedscenter, efter at sundhedscentret nu hen over sommeren er blevet renoveret og moderniseret og gjort mere tilgængeligt for brugerne.

I disse tider, hvor der skal spares, skal man jo altid spørge sig selv, om det man gør, nu også er nødvendigt.  Til spørgsmålet om, hvorvidt det var nødvendigt, det der er gjort hen over sommeren her i sundhedscentret, er svaret helt klart ja.

Bygningen her er jo ikke oprindeligt bygget til det formål, som det har i dag. Bygningen var tidligere en del af bygningskomplekset omkring Farsø sygehus. Der har været sygeplejekollegie for sygeplejersker og sygeplejeelever. Der har været jordemoderkonsultation, og der har været rygcenter i bygningen.

Men nu, efter at kommunen i 2006 overtog ejendommen, er det så blevet indrettet til et sundhedscenter, som har bredt sig til hele bygningen.

Det er ikke en tilfældighed, at Vesthimmerlands Kommunes sundhedscenter ligger her i Farsø.  Nærheden til Farsø sygehus har været afgørende for, at det netop er i Farsø, at sundhedscentret er placeret. 

Men, det forhold, at bygningen oprindeligt er opført til andre formål, og at den jo har ”nogle år på bagen”, har gjort det nødvendigt at bygge om og modernisere – og for at gøre bygningen tilgængelig for alle, omfatter ombygningen også, at der er bygget en elevator ind, så man, hvis man har det svært med trapper, alligevel kan komme rundt i hele huset.

Der er også indrettet nye badefaciliteter, og der er toiletter, der pr. automatik både skyller og tørrer de ædlere dele. Man kan fristes til at sige – velkommen til Vesthimmerland, du fagre nye verden.

Som kommune har vi en forpligtelse til at tilbyde alle borgere træning og genoptræning.  Det fremgår af sundhedsloven:

– Træning, der går ud på at vi holder os friske og raske hele livet igennem. Og her i sundhedscentret finder vi en bred vifte af aktiviteter, der understøtter og fremmer borgernes generelle sundhedstilstand.

– Genoptræningen, der går ud på, at man opnår de samme færdigheder og kompetencer, som han eller hun havde tidligere, før en sygdom eller en ulykke ramte.  Det handler jo om hurtigst muligt at opnå normale tilstande i sådanne situationer, så man får sine fysiske og psykiske færdigheder tilbage i en fart. 

Så, det er vigtige ting, der foregår i sundhedscentret. Og det er tilbud til alle kommunens borgere, også dem, der har det svært med trapper. Derfor er vi specielt glade for, at der blev plads til en elevator i forbindelse med ombygningen, så også dårligt gående borgere kan komme og deltage i alle aktiviteterne her i centret.

Med ombygningen er der også blevet bedre arbejdsforhold for de ansatte.  Det er jo de ansatte, der giver centret sit reelle indhold.  Vi ved jo fra utallige undersøgelser, at gode, lyse og venlige forhold for personalet fremmer det faglige arbejdsmiljø. Og vi i sundhedsudvalget er overbevist om, at arbejdsglæden smitter af til gavn og glæde for brugerne.

Jeg vil på sundhedsudvalgets vegne ønske alle nuværende og fremtidige brugere af Vesthimmerlands Kommunes sundhedscenter hjertelig til lykke med det nyrenoverede og mere brugervenlige center.  Vi er overbevist om, at brugerne bliver glade og veltilfredse, og at de gode muligheder, der tilbydes her er med til at gøre en forskel, når det gælder den enkelte borgers og den enkelte brugers sundhedstilstand. Og det er jo det, det hele drejer sig om!.

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: