Sparekassen Farsø ser lyst på fremtiden

FARSØ: Sparekassen Farsø afholdt sidste onsdag det årlige garantmøde i Dronning Ingrid Halerne med deltagelse af 750 garanter. Garanterne hyggede sig sammen med sparekassens medarbejdere, der som serveringspersonale også denne aften var parat til at give kunderne en god oplevelse og service. Underholdningen stod sangerinden Jette Torp for sammen med sin mand, musikeren Claus Pilgaard. De formåede at give en musikalsk oplevelse tilført en afslappet og humoristisk stil.

Hvis de positive tendenser og de aktive tiltag går op i en højere enhed, regner vi med, at sparekassen vil få et lille overskud i 2011, lød det bl.a. fra formand Søren Øgaard, på Sparekassen Farsøs garantmøde i sidste uge.

.

På garantmødet kunne de 750 fremmødte garanter også lægge ører og smilebånd til underholdning af Jette Torp og Claus Pilgaard.

I sin beretning kom formand for bestyrelsen Søren Øgaard naturligvis ind på det utilfredsstillende regnskab for 2010, men beskrev også fremtiden med mål og aktiviteter for Sparekassen Farsø som den attraktive, selvstændige lokale sparekasse.

Bankpakkerne
Bankpakkerne har været meget omtalt, når der er sat fokus på den finansielle krise og pengeinstitutternes rolle.

Lad mig derfor knytte et par bemærkninger til disse. For det første har vi Bankpakke 1, som løste den likviditetsmæssige katastrofe, der indtraf i efteråret 2008. Bankpakke I udløb den 30.september 2010.

Vi har betalt på to måder til Bankpakke 1, nemlig provisionen eller forsikringspræmien, som nogen kalder det, med et totalt beløb på 38 mio.kr. Dernæst har vi under Bankpakke 1 betalt knap 26. mio.kr. i form af den solidariske hæftelse på nødlidende pengeinstitutter som vi har haft sammen med andre pengeinstitutter. Så sparekassens samlede udgift til Bankpakke 1 er altså på 74 mio. kr.

For det andet gav Bankpakke 2 os muligheder for at få hybrid kapital stillet til rådighed. Vi har optaget et lån på 130 mio.kr. Rentesatsen på dette lån blev sat til knap 11%. Og med en pengemarkeds rente på omkring 1%, giver det et løbende driftstab i øjeblikket på omkring 13 mio.kr. Under Bankpakke 2 fik vi også mulighed for at få Staten til at garantere for likviditetsmæssige lån. Vi fik bevilget en ramme på 2 mia., hvor vi kun udnyttede 1,5 mia. kr. Garantien fra Staten er heller ikke gratis. Garantiprovisionen er aftalt til 0,95% pro anno, og giver os i øjeblikket en årlig udgift på ca. 14. mio.kr.

For det tredje har vi nu fået Bankpakke 3. Denne indeholder ingen kontanter, men alene anvisninger på, hvordan nødlidende pengeinstitutter kan afvikles. Den første bank, der er afviklet under Bankpakke 3 er som bekendt Amagerbanken. 

Bankpakkerne har været nødvendige både i Danmark og i udlandet. Den store forskel har indtil dato været, at det i Danmark er finanssektoren selv, der har finansieret udgifterne og ikke som i eksempelvis andre europæiske lande, hvor Staten har finansieret det meste.

Hvis vi fremadrettet undgår nye bankkrak, vil Staten faktisk få overskud på ordningen.

30.09 – problematikken
Mange havde forventet, at den 30.09 – med ophør af den ubegrænsede indskydergaranti – ville blive dommedagsdatoen. Sådan gik det slet ikke. Alle – inklusiv Sparekassen Farsø – havde deres likviditet på plads, og skiftet fra den fulde statsgaranti til nu en indskydergarantiordning på 750.000 kr. pr kunde forløb helt udramatisk. Det er da også langt de færreste kunder, der overhovedet har en risiko, da pensioner altid er dækket, og mand og kone tilsammen har det dobbelte beløb dækket.

Regnskabet for 2010
Hverken bestyrelsen eller direktionen er tilfredse med årsresultatet – tværtimod. Basisdriften går ganske fornuftigt, men Bankpakker og specielt tab og nedskrivninger medførte desværre, at vi fik et klart utilfredsstillende resultat i 2010.  Og vi må desværre konstatere, at vi tre år i træk har haft røde tal på bundlinjen.

Nye tiltag og tilpasninger
Vi sidder ikke bare og venter på, at tingene ændrer sig til det bedre. Vi er aktive for at tilpasse og udvikle vores kerne virksomhed Sparekassen Farsø, der også i fremtiden vil være: ”en attraktiv, lokal og selvstændig sparekasse, der skaber merværdi for garanter, kunder, medarbejdere og lokalområde”.

Vi har tidligere valgt at nedlægge kontorstederne i Vester Hornum, Standby og Ullits. Det var lidt vemodigt, men vi føler, at der været god forståelse i de tre byer for beslutningen, og vi mener, vi har gjort det på en måde, så de 3 lokalsamfund ikke skal være i tvivl om sparekassens fortsatte interesse og opbakning.

Vi har fastholdt pengeautomaten i Strandby og oprettede købmandsløsninger i Vester Hornum og Ullits. Samtidig blev der oprettet aktivitets puljer på 100.000 kr. i hvert af de 3 lokalsamfund, og en stor del af disse penge er allerede uddelt til gode projekter, der skaber lokal udvikling.

Vi analyserede også på vores Århus afdeling, og fandt frem til, at vi hverken på den korte eller lange bane kunne få rentabilitet i denne afdeling. Ejendomsmæglerforretningen i Århus var afhændet forinden lukningen, og vi overførte kunderne til vores Viborg afdeling.

De Aktive Mæglere gav et ganske stort underskud i 2009, og en analyse viste, at det ville blive vanskeligt at få overskud fremadrettet. Vi solgte derfor ejendomsmæglerforretningen til Rasmus Moesgaard, der viderefører den som Realmæglerne. Vi har samtidig indgået et tæt samarbejde med Realmæglerne, således at vi fremadrettet er sikre på, at handlen med fast ejendom i vores lokalområde fortsat sker på gode betingelser.

Finanshuset Farsø har også givet store underskud de sidste tre år. En af hovedaktiviteterne i Finanshuset er handel med pantebreve. Eftersom en positiv udvikling på dette marked ligger ud i fremtiden, har vi besluttet at formindske omkostningerne ved drift af Finanshuset. Det sker ved, at vi flytter medarbejderne til Farsø, og dermed sparer en ganske væsentlig husleje i Aalborg. I takt med at forretningen er blevet mindre, har vi samtidig reduceret omkostningerne betragteligt.

Privatkundeafdelingen i Aalborg havde samme adresse som Finanshuset. Den har vi flyttet ud på Hobrovej 58, hvor huslejen er betragtelig mindre, mens forholdene for medarbejdere og kunder er de samme. Og så er der en god synlighed og gode parkerings muligheder.

Det betyder, at vi nu er en effektiv enhed med 3 lokale afdelinger i Hvalpsund, Hornum og Farsø + 2 privatkundeafdelinger i Viborg og Aalborg.

Lokalt samarbejde og sponsorater
Til trods for det økonomiske resultat, har vi i stor udstrækning fastholdt vores politik om tilskud og samarbejde i lokalområdet. Vi er meget bevidste om vores ansvar og rolle som dynamo og samarbejdspartner for lokale foreninger og ildsjæle.

I vores lokalområde kommer ingenting af sig selv, og derfor er synergien mellem mennesker, samarbejde, indsats og penge afgørende for positive lokale resultater.

Når ressourcerne ikke er uendelige, er det vigtigt at prioritere, så Sparekassens positive holdning til en aktivitet eller et projekt vil også i fremtiden være afhængig af mindst 2 ting: værdien for mennesker i lokalområdet, og opbakningen og indsatsen fra de lokale ildsjæle, som er afgørende for et konstruktivt samarbejde og et godt resultat.

Sundhed, trivsel og læring
Det er en fælles ”noget for noget holdning”, hvor vi bruger de stærke personlige relationer, der er mellem sparekassen, kunderne og lokalområdet. Det er også grundlaget for en god fremtidig lokal sparekasse. 

Heldigvis kender vi rigtig mange gode eksempler på det.

Et af eksemplerne er et nyt projekt:
Der på initiativ fra sparekassen og i et godt samarbejde med Farsø skole og kommunen blev synligt i 2010. Visionerne for projektet er store, og helt konkret kunne vi se elever og lærere fra Farsø Skole motionere i flere uger før det kulminerede med rekorddeltagelse i Farsø Løbet

Dette projekt og andre initiativer i Farsø, eksempelvis 9640 Fremad giver vi stor bevågenhed. Det fælles mål er, at vi sammen skaber et godt sted at bo, handle, drive virksomhed og leve i.

Strategi frem til 2013 – også kaldet Perform 2013
Vi kigger i øjeblikket frem mod 2013. Overskriften er meget klar – vi vil være: en attraktiv, lokal og selvstændig sparekasse, der skaber merværdi for garanter, kunder, medarbejdere og lokalområde.

Konkret betyder det, at vi i lokalområdet vil rådgive og servicere alle privat– og erhvervskunder, som vi kender det i dag.

Uden for vores lokalområde vil vi fastholde og tiltrække gode privatkunder. Det kan være kunder, der flytter væk fra lokalområdet, og hvor det heldigvis fortsat er sådan, at de ønsker at holde fast ved sparekassen og den personlige rådgiver. Vi får også fortsat nye fjernkunder – oftest på grund af positiv omtale fra nuværende kunder.

I Viborg og Aalborg skal vores 2 privatkundeafdelinger sikre den størst mulige markedsandel på privatkundeområdet. Der er jo begge steder nok at tage af, og vi mener, at vi har det rigtige koncept.

Det betyder samtidig, at vi ikke fremadrettet vil finansiere erhvervsvirksomheder og projekter uden for lokalområdet – med mindre de relaterer direkte til kunder i lokalområdet.

Så med andre ord vender vi tilbage til basis i sparekassen og sikrer samtidig fuld fokus og optimering af vores indsats.

Det kræver både fornyelse, tilpasning og fravalg til glæde for garanterne, kunderne, sparekassen, medarbejderne og lokalområdet.

Direktør fortsætter
Vi er midt i en vigtig proces med at tilpasse og udvikle den organisation, der passer til den fremtidige forretning.

Mogens Jensen havde oprindelig bebudet sin afgang som direktør i løbet af 2010, men da underskuddet voksede i 2010 tog bestyrelsen en drøftelse med ham.

Bestyrelsen fandt ikke tidspunktet for generationsskiftet særligt hensigtsmæssigt. Derfor er der truffet en aftale med Mogens Jensen om, at han fortsat er direktør i Sparekassen. Der er ikke ændret på hans kontrakt, hvor der blandt andet fremgår, at han senest skal fratræde, når han bliver 65 år.

Forventninger 2011
Vi ser spæde tegn på økonomisk fremgang i vores lokalområde, selvom det ser ud som om, det kommer senere end i andre dele af Danmark..

Eksportvirksomhederne har det bedre. Privatkunderne har det fornuftigt, så mon ikke hjemmemarkedets virksomheder også vil se en fremgang. Vi ser pæne stigninger på fødevarepriser, hvilket automatisk vil smitte af på vores landbrugskunder. Vi ser allerede nu en fornuftig udvikling på mælkepriserne. Vi ser også, at prisfald på jord og ejendomme tilsyneladende er stagneret.

Hvis de positive tendenser og de aktive tiltag går op i en højere enhed, regner vi med at kunne præstere et mindre overskud i 2011.

Til slut vil jeg sige, at vi naturligvis ikke synes, at det er gået særlig godt i Sparekassen de sidste tre år.

Men lad mig dog fremhæve, at vi ikke er det eneste pengeinstitut – hverken her i omegnen eller i hele Danmark – der har haft trange år.

I alt beskedenhed synes jeg, at vi har formået at arbejde med vores kapitalforhold, så vi kan svare enhver sit både nu og i fremtiden.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: