Råstofplanlægning hænger sammen erhvervsudvikling

Af: Niels Krebs Hansen, Byrådsmedlem(C)i Vesthimmerland og Pia Buus Pinstrup, By- og regionsrådsmedlem(C)i Vesthimmerland og Nordjylland

Råstofplan 2020 har været høring. Det betyder at man kan gøre eventuelle indsigelser mod planen, som kommune eller lodsejer. Det har Vesthimmerlands Kommune heldigvis gjort gennem deres Teknik og Miljø udvalg. Men det har været i en proces i lang tid og der har været skrevet frem og tilbage mellem region og kommune.

Der ligger fx i planen at der skal afgrænses et stort område i Farsø, hvor der ellers var planlagt erhvervsudvikling.

I en råstofplan er der altid forskellige hensyn at tage. Der er dels landskabelige interesser, naturinteresser, miljøinteresser, støj, samt sikring af råstofforsyningen. 

Danske regioner har fornyeligt foreslået at de skal have beføjelser til at afkræve at lodsejeren, i det fleste tilfælde landmanden, at den pågældende efterfølgende skal overgive jorden til rekreativt område med ubrugt natur. Det vil i langt de fleste tilfælde betyde at det kan være livsfarligt for produktionslandbrug i nærheden.

Det har hidtil lagt i aftalen med råstof-indvinderne, at de skal reetablere den landbrugsjord efter brug, der var på graveområdet inden indvinding. Det gav god mening. Men nu skal landmanden, så aflevere jorden ganske gratis til ingen nytte.

De store udfordringer består i, at såfremt arealet skal udlægges til natur, eller ikke kommer med i omdrift igen, vokser arealet ind i habitatnatur. Det vil med sikkerhed blive til et overdrev, og vil blive omfattet af beskyttelsen for EUˋs habitatdirektiv. Det vil få store konsekvenser for nærliggende husdyrproducenter, hvor ammoniak dispositionen til den “nye” natur ikke må påvirkes. Men det vil kræve en ny lovgivning på området, da EU´s habitatdirektiv står over den nuværende lovgivning. Hvis der ikke ligger husdyrproduktion inden for 1000 meter, kan man godt udlægge det til natur, ellers kan det ikke komme på tale, hvis man spørger os. En husdyrproducent til en råstofindvening kan på den måde blive taget som gidsel uden at have nogen som helst indflydelse på det.

Der er jo ingen der skal tvinges til at give noget af deres faste ejendom væk uden at blive kompenceret for det. Det er krænkelse af ejendomsretten i den grad og det bryder konservative medlemmer sig ikke om.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: