Plan for havneudviklingen i Hvalpsund

HVALPSUND: Vesthimmerlands kommune deltog den 14. marts i et møde omkring havneudviklingen i Hvalpsund med enkelte interessenter fra området.

Hvalpsund borgere og lokale investorer presser på at få udviklingsplanen for havneområdet i Hvalpsund igangsat. Det kræver et stykke kommunalt planlægningsarbejde.

Ønsker planlægning igangsat
Gennem de seneste år har der fra flere sider været ønske om forskellige større og mindre projekter på havnearealerne i Hvalpsund. Derfor ønskes der nu igangsat en proces og en planlægning, hvor de forskellige interesserede fra området/byen deltager i udviklingen af arealerne.

Processen skal munde ud i en lokalplanlægning, der fastlægger anvendelsen af arealerne for hele strækningen fra færgehavnen i syd til campingpladsen i nord. En planlægning på lokalplanniveau er vigtig i forhold til potentielle fremtidige investorer i området. Projektet ses gerne styret af eksterne rådgivere.

Omkring udvikling og benyttelsen af arealerne ved lystbådehavnen og Bach´s bådværft har kommunen over tid været i tæt dialog med Naturstyrelsen (tidl. Miljøcenter), idet arealerne ved lystbådehavn og strand er omfattet af strandbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I projektudviklingen af havnearealerne, vil Naturstyrelsen fortsat være en vigtig part i forhold til den fremtidige benyttelse af arealerne.  

Vesthimmerlands Kommune ejer hovedparten af de strandnære arealer og havnearealerne i Hvalpsund. De fleste af disse arealer er udlejet på lejekontrakt. Det er naturligvis en forudsætning, at de kommunalt ejede arealer indgår i projektet. 

Forudsætter kommunal turismestrategi
Projektet forudsætter også, at Byrådet har vedtaget en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedrørende turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategien vil være et af forslagene til temarevision i den kommende Plan- og Bæredygtighedstrategi 2011 for Vesthimmerlands Kommune. Opstart på udarbejdelse af sammenhængende strategi for turismeudviklingen forventes igangsat i løbet af efteråret/vinter 2011.

Desuden potentiale for mindre bosætning
I Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er Hvalpsund under retningslinjerne for byudvikling nævnt som en landsby, der har potentialer for mindre bosætning, da den indeholder kulturmiljøer og har enestående beliggenhed ved Limfjorden. I 2009 vedtog Byrådet således en boligudbygningsplan for Hvalpsund, således at den samlede boligrummelighed i Hvalpsund p.t. er på ca. 13 ha. Der er dog ikke udlagt arealer til boligudbygning på havnearealerne.

Forvaltningen har på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget forelagt en oversigt med prioriteret liste over lokalplanarbejder i forvaltningen. En lokalplan for havneområdet var ikke en del af prioriteringerne på denne liste.

Såfremt der i den nærmeste fremtid skal iværksættes et planlægningsarbejde – herunder med lokalplanlægning, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for inddragelse af konsulentbistand til dette planlægningsarbejde.

Udgangspunkt arkitektforslag fra 2006
Udgangspunkt for projektet bør efter forvaltningens vurdering være vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2006 vedrørende havnearealerne i Hvalpsund. Vinderforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg i samarbejde med den tidligere Farsø Kommune. 

Vesthimmerlands kommune vil derfor nu tage stilling til, hvorvidt den skal deltage i udviklingsprojektet både med hensyn til finansiering og med inddragelse af de kommunale arealer i området. 

Da der ikke er fastsat yderligere rammer for projektets planlægningsmæssige gennemførelse, er der ikke fastlagt et detaljeret budget for denne del af projektet.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: