Nej til nyt detailhandel område i Farsø Nord

FARSØ: Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalget besluttede i juni, med baggrund i en konkret henvendelse fra en dagligvarekæde(Netto), at gennemføre en fordebat for udpegning af et nyt detailhandelområde i Farsø Nord.

Nærmere bestemt i området omkring Farsø’s nordlige rundkørsel.  

Fordebatten udløb den 5. september og har givet i alt 26 høringssvar.  

Høringssvarene kan overordnet sammenfattes til følgende:   

* Det er en god ide med en ny dagligvarebutik ved Holmevej. Det vil forskønne området og indfaldsvejen til byen. Det vil forbedre indkøbsmulighederne for beboere, pendlere og turister fra sommerhusområderne og servicefunktioner (særligt sygehus og ældrecenter) i den nordlige del af byen, da afstanden til Rådhuscenteret kan være lang for nogle borgere.  (Disse bemærkninger kommer hovedsageligt fra borgere i Farsø by – særligt fra beboere i den nordlige del af byen.)

* En ny dagligvarebutik er en investering i byen. Det skaber omsætning og nye arbejdspladser. Der vil komme mere liv i hovedgaden – og måske flere butikker til dette område. En Netto er særligt velkommen!

* Der udtrykkes i flere af høringssvarene bekymring for placering af en ny dagligvarebutik ved Holmevej – herunder hvilken effekt det vil få i forhold til eksisterende butikker både i området ved den nordlige rundkørsel og i Rådhuscenteret (lukning af butikker). Andre er af den holdning, at det vil skabe en sund konkurrence butikkerne imellem. 

* Der er ikke nok parkeringspladser ved Rådhuscenteret til flere butikker.  

* Bekymring for om en dagligvarebutik ved Holmevej vil skabe trafikale udfordringer – særligt for akutbil, brandvæsen, ambulancekørsel til sygehuset m.m.

* Nye butikker skal placeres i og omkring Rådhuscenteret – inden for det afgrænsede detailhandelsområde i Farsø i Kommuneplan 2017, så de bedst muligt understøtter det nuværende udbud af butikker.

* Der henvises til detailhandelsanalysen fra jan. 2017, hvori der peges på, at en spredning af butikker og servicefunktioner samt etablering af dagligvarebutikker udenfor detailhandelsområdet udgør en trussel for byens detailhandel. Det kan starte en ond spiral.

* Ifølge detailhandelsanalysen dækker udvalgsvarebutikkerne i Farsø 75 % af borgernes behov. Det er næsten dobbelt så meget som i Løgstør og Aalestrup.

* Der henvises til Byudviklingsplanen for Farsø, hvori der peges på, at byen er en meget aktiv handelsby med et velfungerende handelsliv med Rådhuscenteret som omdrejningspunkt. Et levende handels- og byliv centreret omkring bytorvet skal understøttes, så der skabes de bedste forudsætninger for et levende byliv.

*Flere stiller spørgsmålstegn ved om Netto vil tage del i det lokale fællesskab – i handelstandsforening, turistforening, lokale aktiviteter, julebelysning m.m.
* Farsø er rigeligt dækket ind med dagligvarebutikker (ifølge detailhandelsanalysen er dækningen i byen på 98 %). Det bør undersøges, om der er et tilstrækkeligt kundegrundlag i nærområdet til at forsyne en evt. ny lokal butik – uden at det får konsekvenser for den allerede eksisterende detailhandel i bymidten.  

De fleste af høringssvarene fra borgerne taler for etablering af en ny dagligvarebutik ved Holmevej. Høringssvarene der udtrykker bekymring og/eller taler imod etablering af en nyt detailhandelområde i den nordlige ende af byen er Farsø Erhvervsråd, Farsø Handelsstandsforening, Centergruppen, Coop Danmark A/S og enkelte borgere i byen.  

Med baggrund i den hidtidige planlægning og anbefalingerne i analysen for detailhandelen i Farsø er kommunens administration også selv af den opfattelse at der ikke igangsættes udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør lokalisering af en ny dagligvarebutik på den ansøgte lokalitet i Farsø Nord.  

På Økonomiudvalgets møde sidste onsdag endte afgørelsen med en afstemning. Et flertal bestående af Per Bach Laursen, Palle Jensen, Doris Lauritzen, Svend Jørgensen, Allan Ritter Andersen og Kurt Friis Jørgensen stemte nej til et nyt detailhandelområde i Farsø Nord, mens Theresa Berg Andersen stemte for.  

I forløbet har Netto fået forevist flere mulige lokalter indenfor det nuværende detailhandelområde i Farsø.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: