Krisen kradser fortsat

FARSØ: Der var onsdag aften generalforsamling i Farsø Erhvervsråd. Formand for rådet, sparekassedirektør Mogens Jensen kastede i sin beretning et tilbageblik på året 2009. Et år der bød på kradsende krise – også i Vesthimmerland.

Det glæder Farsø Erhvervsråd, at der atter er kommet aktivitet i Vækstcenter Vesthimmerland. Sprogcenter Vesthimmerland er for kort tid rykket ind.

– I 2008 sagde jeg høj beskæftigelse. I 2009 sagde jeg god beskæftigelse, og i år kan jeg vel tillade mig at sige moderat beskæftigelse. Krisen kradser fortsat – også i Vesthimmerland, lød det indledningsvis i Mogens Jensens beretning.

Det går ikke så hurtigt som det plejer
I mange år talte vi om beskæftigelsesprocent, men vi må nu erkende, at vi taler om arbejdsløshedsprocent. Jeg synes dog, at vi kan konstatere, at i vores områder, der er domineret af mange små og mellemstore virksomheder, er vi ikke påvirket så voldsomt af de dårlige konjunkturer. Men det går altså ikke så hurtigt, som det plejer, og der er selvfølgelig blevet mindre at lave for underleverandører m.fl.

Og vi må også konstatere, at der har været forholdsvis få etableringer af nye virksomheder. 

Men vi kan samtidig glæde os over, at de turistvirksomheder vi har i vores lokalområde fortsat udvikler sig positivt. Jeg tænker her på campingpladser, overnatningssteder, golfbane m.v.

Og lad os så håbe, at vi får midler nok til at holde gang i Stenaldercentret samt at der bliver tilført midler nok, således at Johannes V. Jensen museet endelig kan åbnes i år.

Og lad os så endelig også glæde os over, at der i 2009 ikke blev lukket større virksomheder i vores erhvervsområde.

En af de ting vi har arbejdet meget med er udlejningssituationen på Vækstcentret. Vi er glade for, at vi fik en aftale med Sprogskolen, og at der nu er stor aktivitet i bygningen og at økonomien samtidig fik et løft, og at vi dermed undgik en lukning af centeret.

Vi har i Erhvervsrådet arbejdet med mange små og lidt større ting, og vi synes i al beskedenhed, at vi har undgået de store katastrofer i et lidt ”træls” erhvervsår, og at der rundt omkring er sået lidt korn, der nok skal gro op, når konjunkturerne begynder at vende.

Arbejdet i Himmerlands Udviklingsråd
Himmerlands Udviklingsråd har til opgave at udføre erhvervsopgaver i Vesthimmerlands Kommune. Arbejdet er defineret i en resultatkontrakt med kommunen, og kontrakten bygger på en strategi, som begge parter er enige om.

I modsætning til de fleste andre kommuner i den nordjyske region har vi her i Vesthimmerland bevaret de lokale erhvervsråd, således at der stadig er mulighed for at gennemføre aktiviteter, som ikke nødvendigvis berører hele kommunen. Erhvervskontoret drives af Udviklingsrådet, men udfører sekretariatsarbejde for de lokale erhvervsråd efter nærmere aftale.

Udviklingsrådets bestyrelse består af formænd og næstformænd for de 4 lokale erhvervsråd med kommunens borgmester og kommunaldirektør som observatører,

Nærmere beskrivelse af opgaverne
En stor del af erhvervskontorets arbejde består i at medvirke til udviklingen i de bestående virksomheder i kommunen. Det sker på flere måder. I nogle tilfælde indirekte ved information og henvisninger. I andre tilfælde mere direkte involveret. Erhvervskontoret var i 2009 involveret direkte i 14 udviklingsprojekter i vesthimmerlandske virksomheder.

Iværksættere hjælpes godt på vej
En anden vigtig opgave består i at modtage iværksættere og koordinere rådgivningsindsatsen for disse. Iværksætterrådgivningen i Nordjylland er sat i system. Det fungerer således, at erhvervskontoret i overført betydning er den dør, iværksætteren går ind ad. Herfra sættes iværksætteren i forbindelse med den professionelle faglige rådgivning, der er behov for i det konkrete tilfælde. Hele dette system finansieres af EU midler, suppleret med regionale og kommunale penge samt en egenbetaling fra iværksætterne. Erhvervskontoret havde i 2009 knap 60 iværksættere igennem.

Vi kan i øvrigt notere, at det nordjyske iværksættersystem er blevet evalueret af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Evalueringsrapporten viser, at der er 15% større chance for at overleve og skabe omsætning og arbejdspladser for de iværksættere, som har modtaget rådgivning.

Der blev også igangsat et nyt tilbud til en udvalgt del af iværksætterne. Nemlig dem, som man på forhånd skønnes har mulighed for at skabe særlig mange arbejdspladser inden for få år. Disse iværksættere tilbydes væsentligt flere rådgivningstimer end de ”almindelige”. Gennem denne ordning imødekommes regeringens ønsker om at satse på de såkaldte vækst-iværksættere. Erhvervskontoret indstillede 3 iværksættere under denne ordning i 2009.

Udover de individuelle tilbud blev der i 2009 gennemført 2 iværksætterkurser med i alt 30 deltagere. Som sædvanlig i et tæt samarbejde med lokale, private rådgivere.

Udmelding af Aalborg Samarbejdet
Erhvervskontoret har i årets løb deltaget i diverse projekter og aktiviteter igennem Aalborg Samarbejdet.Særligt vil vi fremhæve arbejdet på at få skabt et mere direkte samarbejde med Aalborg Universitet. Der er fremlagt en forundersøgelse, som beskriver dette nærmere.

Men året blev jo også meget præget af diskussionen af, om Vesthimmerland skulle fortsætte i Aalborg Samarbejdet eller ej. Fra turistsiden var der en meget entydig melding om, at man ikke ønskede at fortsætte. På erhvervssiden var meningerne mere delte. Kommunen undersøgte i forløbet, om man alene kunne deltage i erhvervsdelen af samarbejdet og fravælge turistdelen. Svaret var, at medlemskab gælder hele pakken, hvis man er med. Konsekvensen blev derefter, at Vesthimmerlands Kommune pr. 1. jan. 2010 er udmeldt.

Nye tiltag
Udmeldelsen af Aalborg Samarbejdet gav bestyrelsen anledning til at revurdere, om vi skulle justere på vores drift. Det endte med et forslag om at afsætte en pulje til nye erhvervsfremmende ideer i Vesthimmerland. Til at hjælpe os med dette arbejde har vi udpeget en speciel idégruppe uden for bestyrelsens egen kreds. De 4 lokale erhvervsråd har hver især udpeget 2 erhvervsfolk til gruppen. Arbejdet er netop gået i gang. Og vi glæder os til at blive præsenteret for nogle gode, fremadrettede forslag til aktiviteter til glæde for hele Vesthimmerland. Vi forventer, at de midler vi selv sætter på højkant kan suppleres med forskellige offentlige udviklingsmidler, således at effekten kan blive endnu større.

Nordjysk Fødevare Netværk og udviklingen af et stort fødevare-sporbarhedssystem blev afsluttet ved udgangen af 2009. Det har fyldt meget i Udviklingsrådet, og Hardy Jensen har brugt mange timer på dette store og ambitiøse projekt.

Udviklingsrådet går nu over i en driftsfase, hvilket betyder, at Himmerlands Udviklingsråd giver stafetten videre. Konkret bliver det etableret en erhvervsdrivende fond, som skal markedsføre og videreudvikle systemet. Fonden skal også indgå i et fælles nordjysk samarbejde om udvikling af fødevarebranchen finansieret af det nordjyske Vækstforum. Vores medarbejder Hardy Jensen skal fremover have sit daglige virke i den nye fond. Det vil sige, at vi formelt tager afsked med Hardy Jensen. Men vi vil fremover kunne trække på Hardy Jensen på ad hoc basis.

Det bliver i nogen grad på samme måde, som samarbejdet med Jammerbugt-Vesthimmerland, som også er sig selv, men hvor vi har et tæt kontormæssigt og administrativt samarbejde. Vi har begge parter stor gavn af dette samarbejde.

Aktuelle emner
Afslutningsvist vil jeg knytte nogle bemærkninger til et par aktuelle emner, som har stor betydning for Vesthimmerland, og som derfor har stor bevågenhed i Udviklingsrådets bestyrelse.

Med hensyn til politiets organisering har bestyrelsen ud fra en erhvervs-synsvinkel bakket op omkring vores politistation. Vi må kæmpe for de statsinstitutioner vi har i Vesthimmerland og kan slet ikke se logikken i at samle styrken i det ene hjørne af området.

Med hensyn til de fremlagte tal for reduktion af kvælstofudledning til Limfjorden vil vi også give vores mening til kende over for regering og Folketing. Vi ser med stor alvor på de mulige konsekvenser for hele den store sektor, som er afhængig af landbruget. Der må kunne findes nogle løsninger, som kombinerer hensyn til miljøet men hensynet til vækst og udvikling.

Lad mig til sidst sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Og tak for samarbejdet med Handelsstandsforeningen og Turistforeningen gennem ETC. I den forbindelse er der grund til at ”rose” os selv for det arbejde, der er gjort, for at bevare Torvet 1 som samlingspunkt for vores arbejde og samtidig bevare Turistkontoret på denne særdeles velegnede adresse. Og i naturlig forlængelse heraf: Tak til Jarrit Hansen for hans indsats. Og til slut – men ikke mindst – en stor tak til Jørgen Jørgensen og de øvrige medarbejdere på Himmerlands Udviklingsråd. De gør et stort stykke arbejde for erhvervsudviklingen, som vi sætter stor pris på.

FAKTA:
Farsø Erhvervsråds bestyrelse:
Formand: Sparekassedirektør Mogens Jensen
Næstformand: Kørelærer og viceborgmester Palle Jensen
Tømrermester Peter Tolstrup
Direktør Niels-Peter Pretzmann
Advokat Svend Harbo
Direktør Erhard Kristensen

Farsø Erhvervsråd har til formål at arbejde til fremme af erhverv og beskæftigelse primært i Farsø og omegn, men tillige med sigte på udvikling i hele det vesthimmerlandske område. Arbejdet skal omfatte pleje af eksisterende virksomheder samt hjælp til etablering af nye. Farsø Erhvervsråd skal tilstræbe et nært samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd for optimal udnyttelse af kommunens erhvervsmæssige muligheder. Farsø Erhvervsråd er et lokalt talerør og græsrodsgruppe, som udover at deltage i det vigtige arbejde i Himmerlands Udviklingsråd, også er et dynamisk, lokalt samlingspunkt for erhvervslivet i tæt samarbejde med handelsliv og turisme.

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: