Historien omkring Mindelunden i Farsø Søanlæg

Af Henning Olsen, Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

Umiddelbart efter befrielsen den 4. maj 1945 opstod tanken om et mindesmærke for de to henrettede frihedskæmpere fra Farsø, Chr. Ulrik Hansen og Per Sonne.

På mejeriet ”Fælleslykke’s” generalforsamling i Farsø den 13. maj 1945 fremsatte formanden M. Smith Jensen, Fandrup, forslag om, at egnens befolkning ved frivillige bidrag skulle sætte et mindesmærke for de 2 faldne. Forslaget vandt ubetinget tilslutning, og der blev nedsat et udvalg til at søge samarbejde herom. Udvalget kom til at bestå af Niels Gregersen, Chr. Byrialsen og M. Smith Jensen.

På den baggrund indbød kæmner C.L. Lorentzen, der var tidligere tropsrådsformand, ca. 30 repræsentative personer til et møde om sagen på administrationsbygningen i Farsø. Der var stemning for tanken, samt for, at der også blev afholdt en stor fest til ære for de frihedskæmpere, som var vendt hjem i live fra de tyske koncentrationslejre. Doktor C. Møller oplyste, at spejderne havde fået en anonym gave på 4.000 kr. Spejderne havde på den baggrund købt et areal af haven fra det gamle apotek ned mod søen. Det ville være et velegnet sted for mindestenen, da begge havde været meget aktive spejdere. Politibetjent C. Lilholdt foreslog, at stenen skulle stå i en mindepark, hvor der skulle være offentlig adgang.

Der blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen bestående af: malermester H. Stilling, doktor C. Møller, gårdejer M. Smith Jensen, Fandrup, forretningsfører Asmus Nielsen, skovfoged Asmussen, Trend, sparekassedirektør N. P. Nielsen, gårdejer Jens Vestergård, Gøttrup, kæmner C. L. Lorentzen, gårdejer Arne Michelsen Illeris.

I maj 1946 modtog Axel Sonne en opfordring fra medlem af Frihedsrådet og formand for Dansk Samling Arne Sørensen til at rejse et mindesmærke for de to frihedskæmpere.

Ingeniør Jørn Sonne, der var broder til Per Sonne og bosat i København, udførte i efteråret 1945 og foråret 1946 et stort arbejde for at få projekterne godkendt i den restriktionsjungle af forordninger og bestemmelser, der opstod efter befrielsen. Han skaffede også kontakt til arkitekt, billedhugger og stenhugger som udførte opgaverne.

Mindelunden
Indsamlingen gik straks i gang. Farsø ungdomsforening afholdt møde i Fandrup Husflidshus den 7. juni 1945 med beretning fra de 3 frihedskæmper: Knud Malte Poulsen, Hilmar Larsen og J. E. Ingvordsen, der havde været indsat i fængsler i Tyskland. Entreen var frivillig men gik ubeskåret til mindestenen.

Den 14. maj 1946 modtog Lorentzen 8.000 kr. med et følgebrev: ”Hermed 8.000 kr. til hjælp ved udformningen af mindelund og mindemur for Per og Christian.”  Underskrevet ”to kammerater.” Herudover blev der indsamlet 14. 000 kr. Grunden på 470 m2 blev skænket af spejderne af det areal, de havde købt af apotekerhaven.

Jordarbejdet med udgravning af skråningen blev overdraget entreprenør Th. Eriksen, som var færdig hermed omkring 1. november 1945.

Mindemuren er en halvcirkel med en diameter på 8 m og en højde på midten på 2,1 m og faldende til begge sider til 1,15 m bestående af natursten, som krydsmur med muret bagmur beklædt med bly. Muren blev opført af Stenhugger I. Schannong, København.

Relieffet blev udført af billedhuggeren Henrik Starcke, København. Motivet var ”En mand, der skærmer sin hustru og sit barn mod en ubuden gæst ved at stille sig hindrende i vejen i døren til deres hus”.  I mindemuren er indhugget teksten: ”Navnene lever i sten – Dåden i tid” Anlægsarbejdet blev udført af anlægsgartner Aage Jakobsen, Aalborg.

Omkostningerne beløb sig til godt 31.000 kr., hvoraf Starcke skulle have 10.000 kr. Den 4. maj 1947 holdt spejderne den første mindehøjtidelighed for befrielsen ved den endnu ikke færdiggjorte Mindelund. Hovedtaleren var dyrlæge Axel Sonne. Han overrakte frihedskæmpernes armbind til Knud Malte Poulsen, Hilmar Larsen og Jens Erik Ingvordsen som en hæder fra Frihedsbevægelsens Samråd

Historien om Mindelunden følges i de kommende udgaver af Farsø Avis op af ”Historien omkring Spejderhuset i Farsø Søanlæg” og indvielsen af dem begge i 1948 med kongeparrets deltagelse. Også disse er skrevet og sammenfattet af Henning Olsen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: