Fortsat sund basisdrift og tilpasning af sparekassens forretning

FARSØ: Selvom Sparekassen Farsø fortsat har en sund basisdrift, så er halvårsresultatet, som sparekassen netop har offentliggjort, påvirket af flere forhold.

På trods af et underskud på 31,9 mio. for 1. halvår 2011, ser sparekassedirektør Mogens Jensen lyst på 2. halvår med en forventning om at de tiltag som er iværksat i 1. halvår vil give et positivt resultat i 2. halvår. Sparekassedirektøren regner dig ikke med at gå ud med et årsresultat i plus.

Renteindtægterne er lavere som følge af det lave renteniveau, renteudgifterne til de statslige låneordninger er ganske høje og endeligt, at det samlede udlån er faldet.

Den daglige forretning er fortsat sund
– Sparekassen Farsø tjener penge på sine daglige forretninger, og det er vi glade for. Det skyldes ikke mindst vores stærke position i lokalområdet og vores rolle som en dynamisk samarbejdspartner for vores kunde. Ser vi på den samlede indtjening, så er vi ligesom de øvrige danske pengeinstitutter især påvirket af tre forhold, nemlig lavkonjunkturen, markedsuro’en og de fastfrosne pengemarkeder. Det har betydet et lavere resultat end forventet i 1. halvår, siger direktør Mogens Jensen.

Det samlede resultat for halvåret blev på -31,9 mio. kr. Resultatet er påvirket af udgifter til Indskydergarantifonden på 6,9 mio. kr. i forbindelse med konkurserne i Fjordbank Mors og Amagerbanken, og en nedskrivning på 8,7 mio. kr. på sparekassens hovedsæde med baggrund i Finanstilsynets værdiansættelse. I alt ekstraordinære udgifter på 15,6 mio. kr. svarende til halvdelen af underskuddet.

Lavkonjunktur tynger fortsat sparekassen
Hovedparten af sparekassens kunder er fra lokalområdet, og blandt erhvervskunderne er en stor del små og mindre virksomheder samt landbrugskunder. Sparekassen Farsø har siden 2008 samarbejdet med en lang række kunder om at styrke deres økonomi og dermed nedbringe sparekassens risiko. Den proces giver resultater men forløber dog i mange tilfælde langsomt, da mange kunder fortsat lider under lavkonjunkturen. Det har betydet, at sparekassen i løbet af 1. halvår 2011 desværre har oplevet større tab og nedskrivninger end forventet. Tab og nedskrivninger på kunder blev på 41,7 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. i 1. halvår 2010.

Udgifterne til tab og nedskrivninger er bredt fordelt på tværs af kundesegmenterne. Tab og nedskrivninger på privatkunder udgør en begrænset del af de samlede tab og nedskrivninger.

Kursreguleringen er samtidig vendt fra et plus på 2,5 mio. kr. i 1. halvår 2010 til et minus på 7,9 mio. kr. i 1. halvår 2011. Det skyldes ikke mindst, at sparekassen har haft en meget forsigtig investeringsstrategi på obligationsmarkedet og derfor har afdækket sin renterisiko via finansielle instrumenter. Det har medført uventede udgifter som følge af de urolige markedsforhold i forbindelse med gældskrisen i Sydeuropa.

Sparekassen Farsøs nøgletal ligger alle inden for grænseværdierne i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant, som omfatter store engagementer, udlånsvækst, ejendomseksponering, likviditetsoverdækning og stabil funding.

Tiltag for at styrke kapital og indtjening
– Vi har i løbet af 1. halvår arbejdet intensivt på både at tilpasse forretningen til sparekassens kapitalgrundlag og på at styrke indtjeningen. Vi har således førtidsindfriet et statsgaranteret obligationslån, hvilket reducerer renteomkostningerne, vi har lagt en detaljeret plan for slankningen af sparekassens balance, og vi har iværksat konkrete initiativer for at fremskaffe yderligere kapital og dermed styrke vores solvens. På omkostningssiden har vi reduceret antallet af medarbejdere, tilpasset lønningerne og ændret vores åbningstider. Samtidig har vi styrket vores kreditfunktion. Disse aktiviteter vil få fuld effekt i løbet af 2012, og det vil give os en god platform for fortsat udvikling af sparekassen og en god betjening af vores kunder, siger Mogens Jensen. 

Forventninger til 2. halvår mere lyse
I 2. halvår forventes en basisindtjening på nogenlunde samme niveau som i 1. halvår, men forventningen om en positiv kursregulering, væsentligt lavere nedskrivninger samt ingen forventede udgifter til Indskydergarantifonden betyder, at det samlede resultat i 2. halvår forventes at være positivt. For hele 2011 forventes der at blive tale om et underskud grundet udviklingen i 1. halvår 2011.

FAKTA:

·Sparekassen har i 1. halvår 2011 iværksat en række aktiviteter, der skal sikre en bedre indtjening samt en tilpasning af forretningen til sparekassens kapitalgrundlag. Der er desuden lagt en detaljeret plan for reduktion af sparekassens balance frem mod 2013, og der er taget konkrete initiativer til styrkelse af kapitalgrundlaget.

·Sparekassen har i juni 2011 førtidsindfriet et statsgaranteret obligationslån på 350 mio. kr.

·Resultatet af basisdriften blev på 24,8 mio. kr. Resultatet er i lighed med mange andre pengeinstitutter lavere end i 2010 og skyldes primært et fald i nettorente- og gebyrindtægter på grund af de nævnte faktorer. 

·Sparekassens kunder lider under den fortsatte lavkonjunktur, hvorfor tab og nedskrivninger er på et højere niveau end forventet.

·Sparekassens nøgletal ligger alle inden for grænseværdierne i Finanstilsynets tilsynsdiamant.

·Forventning om positivt resultat i 2. halvår 2011.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: