test

Farsø Søanlæg trimmes

FARSØ: Som de fleste ikke har kunnet undgå at bemærke, har der i den senere tid været en livlig trafik af store entreprenørmaskiner i Farsøs åndehul – Søanlægget.

I sidste uge havde en stor rendegraver sågar placeret sig ude i søen for at hente slam og rødder op til overfladen.

Som en bonus i relation til vindmølleprojektet i Svoldrup fik Vesthimmerlands kommune sidste år muligheden for at søge om midler fra den Grønne Fond. Efter flere års forsømmelse, blive disse midler søgt til forskønnelse af søanlægget i Farsø, og det kom der 1,4 mio. støttekroner ud af  

Allerede i foråret blev øen trimmet til stor glæde for fuglelivet ved søen. Et svanepar takkede sågar for indsatsen, med et kuld på 9 svaneunger.

For et par måneder siden kom turen til legepladsen på Stadionallé, som fik den store tur med nye redskaber og fældning af et par træer som kunne give luft til omgivelserne.

Netop ved legepladsen, startede der i dag en rundvisning i Søanlægget, arrangeret af Vesthimmerlands kommune. Turledere var Carsten Agesen, Lene Larsen og Lise Harbo fra Teknik og Miljø.

Farsø Søanlæg har mange brugere, og derfor mødte også flere end 60 af disse brugere op for at høre nærmere om de planlagte forandringer i søanlægget – og ikke mindst give deres besyv med til ønsker for byens åndehul. 

Carsten Agesen kunne bl.a. fortælle, at den nye legeplads har kostet kr. 420.000. Man har investeret i ”lidt men godt”, der allerede nu har mange brugere og som er vedligeholdelsesfrit.

Søen er ved at blive oprenset, og det er det som en gravemaskine i uges tid har været i gang med. Formålet er at fjerne sandslam fra bunden og fjerne noget af det siv som i mange år har domineret søanlægget. Slammet, som indeholder en del næringsstoffer og derfor har taget ilten ud af søvandet, er blevet kørt til Uhrehøje Plantage, hvor de nu kommer til at gavne som vækstfremmer på ryddede arealer i plantagen, inden der plantes ny skov. Der er blevet fjernet i alt 2.500m3 slam og rødder fra Søanlæggets rand. Vanddybden i søen ligger efter oprensningen på mellem 60 cm og til 1. meter, hvor det er dybest.    

Også betonbroen ved møllehuset udskiftes. Broen passer ikke ind i det grønne miljø i søanlægget, fortæller de tre medarbejdere fra teknik og Miljø. Der opsættes derfor en mere ”romantisk” bro udført i uforgængeligt azobe træ. Desuden vil der på bredden ved broen blive placeret store sten i kanten, så der ved højvande ikke trækker vand op på stien der vil blive udlagt med stenmel, så man får et fast underlag, der ikke mudrer til. Det bliver også oplyst, at andehuset som nedbrændte for nogle år siden ikke vil blive genopført og springvandet ikke vil blive genopsat.   

I den modsatte ende af søanlægget vil der blive udvidet. Græsarealet ud mod Søvej, som hidtil mest er blevet brugt til byfest og parkeringsformål, vil blive inddraget i Søanlæggets grønne område. Anlægget vil i denne ende blive åbnet op, som parkanlæg. Det betyder lavere bevoksning end i dag, uden man dog fjerner de store randtræer. Der vil blive lavet stisystemer, opsat vedligeholdelsesfrie bænke, plantet rhododendron og anden beplantning som ikke kræver den store pleje.

Ud mod Søvej vil trådhegnet langs med søanlægget blive fjernet, ligesom der vil blive tyndet ud i bøgeskoven imellem spejderhuset og ”kælkebakken”. Desuden vil det blive etableret en sti langs med kirkediget, hvorfra man kan få det storslåede blik ud over søanlægget. 

Formålet med rundvisningen var også at få in-put fra Søanlæggets daglige brugere.

Et af forslagene gik på at flytte statuen af Jens Vestergaard tilbage til dens oprindelige plads ved kirken ud mod hovedgaden. Det vil arbejdsgruppen nu kigge på, ligesom man vil forsøge at skaffe flere midler fra LAG-puljen, så endnu flere ønsker kan blive gennemført i Søanlægget.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: