Et godt sammenhold styrker byen Gedsted

GEDSTED: I sin formandsberetning for Gedsted Beboerforening kom formand Doris Lauritzen ind på, at foreningens mål med at nå 300 medlemmer allerede nu er nået og endda overskredet, idet der er 326 medlemmer fordelt på 194 husstande.

Gedsted Beboerforening kunne forleden afsløre det genskabte vartegn for Gedsted

– Det er dejligt at mærke byens og egnens opbakning om foreningens arbejde, lød det på generalforsamlingen.

Mange initiativer
Der har igen været tale om et meget travlt år for foreningen. Formanden kom ind på flere af de initiativer, der har været taget i årets løb: deltagelse i den landsdækkende affaldsindsamling med et stort antal fremmødte, etablering af et nyt busskur ved torvet, renovering af beplantning mm ved torvet og en større investering i fornyelser i byens anlæg ved Gedstedhallen. Der er i samarbejde med kommunen blevet opsat nogle flotte standere med hundeposer og affaldsspande, så hundenes efterladenskaber kan komme væk fra fortove og stier, der har været deltagelse i Vennepunktets aktiviteter, vi har hjulpet forskellige foreninger med ansøgninger til kunst, nye stole i medborgerhuset, og der er søgt penge hjem, så byen nu har fået nogle informationstavler på muren ved Dagli Brugsen.

Foreningen har lavet et stykke arbejde for at få belyst, hvilke huse der er med til at skæmme bybilledet og indstillet dem til nedrivning under den nye nedrivningspulje, som kommunen har modtaget ca. 9 millioner kr. fra.

Beboerforeningen har naturligvis også været med til at gennemføre byfesten, bl.a. med en flot vogn i optoget, og da Vesthimmerlands Museum var rundt i kommunen med deres campingvogn, var det naturligt at beboerforeningen i samarbejde med Lokalhistorisk Forening var på banen.

I efteråret blev der afholdt en landsdækkende ”Sporenes Dag”, og her benyttede foreningen lejligheden til at udbrede kendskabet til de etablerede stier i området. Det blev en overvældende succes med ca. 100 deltagere fra nær og fjern.

I lighed med tidligere år, afholdt man et arrangement med erhvervsbesøg og en stor julemesse i Gedstedhallen.

Byens vartegn i ny udformning
Som optakt til generalforsamlingen havde Beboerforeningen annonceret en stor overraskelse, og den blev afsløret, allerede da deltagerne mødte op. For foran medborgerhuset stod byens vartegn og lyste godt op. De sidste par år har Gedsted ikke haft noget vartegn, da den gamle ged på vandtårnet var slidt op af tidens tand. Der har i mellemtiden været næsten bysorg over savnet af vartegnet, og der har været snakket og fremsat mange spidse bemærkninger i den anledning.

Beboerforeningen har derfor arbejdet på at få lavet en ny ged – helst nøjagtig magen til den gamle, og det er nu lykkedes. Geden skal nu have et par mindre til retninger, hvorefter den vil blive anbragt på sin rette plads på vandtårnet.

Under eventuelt blev det oplyst, at Gedsted Handelsstandsforening har oplyst, at de efter deres generalforsamling i midten af april, vil komme med et forslag om en sammenlægning med Beboerforeningen. Det vil der blive set positivt på.

Formanden gennemgik det foreløbige program for foreningen arrangementer i 2010. Man vil igen deltage i den landsdækkende affaldsindsamling i april, og der vil sidst i maj ske en officiel indvielse af det reetablerede anlæg ved hallen. Midt i juni kobler Beboerforeningen sig igen på både Sporenes dag og Store cykeldag med arrangementer bl.a. i samarbejde med idrætsforeningens støtteforening. Vi skal igen stå for nogle af byfestens aktiviteter og til september arrangeres endnu en serie virksomhedsbesøg. Også julemarkedet er på programmet igen sidst i november.

Nye anlægsplaner
Niels Heebøll fortalte om det seneste møde i landsbyudvalget og oplyste, at der nu kan søges fra puljen med projektmidler (600.000,- kr.). der kan søges gennem Beboerforeningen.

På et spørgsmål om den videre udskiftning af kloaknettet i Gedsted kunne formanden oplyse, at næste etape er ude i licitation. Den totale omkostning for kloaknettet i Gedsted er ca. 50 millioner kr.

Der var desuden spørgsmål og indlæg vedrørende det videre arbejde med anlægget ved hallen og den igangværende debat om skolestrukturen i Vesthimmerlands Kommune.

Uden for dagsordenen var der et indlæg fra Per Ipsen vedrørende planerne med at nedrive faldefærdige huse i landsbyerne. Han oplyste, at kommunen nu har købt 2 huse i området, nemlig Østergade 39 og Præstevejen 149. Begge huse nedrives inden sommerferien. I Østergade forventes grunden anvendt til P-pladser. Flere huse er under lup og vil blive besigtiget i den nærmeste fremtid.

Per Ipsen berettede også om arbejdet med et motionscenter i Gedstedhallen.  Der er nu kommet byggetilladelse til etableringen, men der mangler fortsat en del penge før arbejdet kan sættes i gang.

Doris Lauritzen fortalte om arbejdet med en gruppe unge i byen om aktiviteter og faciliteter for de større børn og de unge. Det er et arbejde, der er igangsat af Beboerforeningen og idrætsforeningen i fællesskab, og der er kommet godt gang i gruppen. De unge er meget motiverede og har mange ideer. De første initiativer er sat i gang, og der er gode forventninger til at flere ideer bliver realiseret.

På generalforsamlingen var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer Niels Heebøll, Per Ibsen og Else Marie Bo, og der var også genvalg til suppleanterne Dorte Madsen og Bettina Hansen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Doris Lauritzen, næstformand: Niels Heebøll, kasserer: Else Marie Bo, sekretær: Erik Kragelund. Bestyrelsens øvrige medlemmer Michael Hansen, Per Ipsen og Svend Erik Rasmussen

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: