Erhvervsråd peger på nyt erhvervsområde

FARSØ: Farsø Erhvervsråd har gennem en længere årrække arbejdet på en udvidelse af erhvervsarealet i og omkring Farsø. Det skyldes at der i Farsø kun er en kommunalt udstykket erhvervsgrund at vælge imellem, hvilket ikke er befordrende for erhvervsudviklingen i Farsø. 

Råstofplan stak kæp i hjulet
Der har ganske vist i en årrække – forgæves, været arbejdet på en mulig udvidelse af erhvervsarealet beliggende mellem Fabriksvej og grusgraven sydøst for Farsø by. Men efter Region Nordjyllands langtrukne færdigbehandling af Råstofplan 2020, endte det kun med et beskedent og mindre anvendeligt areal, der blev taget ud af råstofområdet.

Farsø Erhvervsråd har efterfølgende haft en positiv dialog med Vesthimmerlands Kommune omkring udviklingen af fremtidigt erhvervsområde.

På den baggrund har Farsø Erhvervsråd nu henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune  med et konkret forslag til placering med dertilhørende vejadgang. 

Erhvervsområde og vej bag genbrugspladsen 
Der peges på et areal bag genbrugspladsen på Røjbækvej og langs med Svoldrupvej mod øst. Erhvervsarealet forudsætter anlæg af en vej bagom genbrugspladsen. Området anvendes p.t. som landbrugsareal. 

Farsø Erhvervsråd foreslår et nyt erhvervsområde bag Genbrugspladsen og langs Svoldrupvej mod øst(skraveret område). Der ønskes også en vejforlægning af Røjbækvej bag om Genbrugspladsen, således der sikres direkte tilknytning mellem Røjbækvej og Fabriksvej.

Røjbækvej og Fabriksvej føres sammen
Erhvervsrådet foreslår samtidig en fordel i at føre Røjbækvej bag om genbrugspladsen med henblik på at skabe en direkte tilknytning mellem Røjbækvej og Fabriksvej. Ud over at give en mere hensigtsmæssig vejsammenfletning – og dermed lettere trafikafvikling, så gør det også hele området til et attraktivt tilgængeligt erhvervsområde.

På den modsatte side af Svoldrupvej er to matrikler beliggende (matr. nr. 2h og 2q) som Erhvervsrådet på et senere tidspunkt håber kan tages ud af råstofområdet, så arealet kan tillægges det forslåede erhvervsareal bag genbrugspladsen. 

Indgår i ny byudviklingsplan
Da arbejdet med en ny byudviklingsplan og et områdefornyelsesprogram for Farsø er igangsat, anser Vesthimmerlands Kommune det som naturligt, at overvejelser om og ideer til nye arealudlæg ved Farsø til både boliger og erhverv indgår i byudviklingsplanen.  

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: