test

BioCircs ansøgning er kommet ud i fordebat

Jane Bonnerup, SF

Jane Bonnerup, SF

Jane Bonnerup, Byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland

Vi er i Byrådet endnu ikke politisk afklarede. Det er derfor vigtigt, at få så mange facts og vinkler på sagen frem i fordebatten som muligt.

Denne proces kan gøre naboer og borgere i området usikre og nogle tænker måske at vi i kommunen har givet en forhåndsgodkendelse og nogle kunne føle sig pressede til at indgå i aftaler med BioCirc, sælge og fraflytte området.

Vi har ikke politisk fået formidlet viden om, hvilke aftaler og hvilke ejendomme BioCirc ejer og det er meget vigtigt for mig, at fortælle jer borgere i området, at I ikke er tvunget til at sælge eller lave aftaler.  Hverken kommunen eller BioCirc kan råde over jeres arealer. Heller ikke med en statslig udpegning.

I SF er vi er nået frem til at sige ja til at sende en anmodning om statslig udpegning af området som energipark. Det har vi gjort, fordi en udpegning som energipark er en forudsætning for, at der kan anlægges Power-to-X-anlæg og erhvervsområde i forbindelse med projektet i Svoldrup Kær/Holme. Planloven tillader ellers ikke anlæggelse af erhvervsområder udenfor arealer med tilknytning til byzone og vi støtter grøn udvikling.

SF ønsker dog ikke at udpege hele BioCircs ønskede areal.

Vi er af den overbevisning at så store solcellearealer ikke er den optimale brug af Holmes landbrugsarealer, eller gavner den tilstødende natur. I SF ser vi arealet nord for Tværbæk som et godt areal at tage ud af planen da dette område ligger højest og derfor det mest synlige. Vi har tidligere foreslået forbud mod at omkranse naboejendomme på tre sider og ønskede derfor også at udtage det solcelleareal der i en slags tange ved Nygård omkranser to ejendomme.

Da vi behandlede sagen i Byrådet i torsdags gik det ikke som vi håbede. Efter forslag fra socialdemokratiet, blev udpegningsområdet udvidet til at inkludere Svoldrup Kær, uden at begrænse det mod nord. Intet er dog sikkert, da kommunens forvaltning samtidigt har opdaget at energiparkers status vil være lig byzone, og derfor ikke tillader udvidelse eller omlægning af nærliggende landbrug, og medfører grænser for bl.a. lugt herfra. Hvis ikke staten får ændret på disse forhold i lovudkastet, er der ikke i Byrådet opbakning til en udpegning.

Som kommune gav vi alle ansøgere 11 VE-vurderingskriterier, vi gerne så de levede op til.

BioCirc lever godt op til forventningerne om et multifunktionelt systemintegreret energiprojekt, men blæser på ønskerne om placering udenfor værdifuld landbrugsjord. De planlagde for et helt andet område, end det vi havde udpeget og de formåede ikke den gode dialog med borgerene i lokalsamfundet, men skabte utryghed i stedet for lokal opbakning.

Vi har i Vesthimmerlands Kommune været helt uerfarne i, at behandle så store energiparkansøgninger. Vi kan i SF være bange for at projektet kommer glat igennem behandlingsprocesserne, uden at vi får stillet de rigtige krav til det.

Før endelig ansøgning fra BioCirc kan behandles, må vi kræve afklaring og dokumentation på hvilke arealer og matrikler der er lavet aftaler på. Vi må stille krav om at ingen ejendomme kan omkranses af solceller på tre sider.

Vi må have en garanti for at Biogasanlæggets affaldsvand kan renses tilstrækkeligt og at der er en realistisk plan for vandforbruget til Power to X anlægget uden at belaste kommunal vandforsyning.

Hvis der inkluderes §3 natur og udlægges erstatningsnatur er det vigtigt at vide hvilken naturtype bliver truet og hvor den nye naturerstatning skal ligge.

Vi skal sikre at solcelletypen der anvendes er bæredygtig, uden afvaskning af PFas og med en livscyklusanalyse (LCA) på de tiltænkte solceller, der dokumenterer at CO2-regnskabet er negativt i solcellernes levetid. Hvis de bidrager til CO2 forbruget giver det jo slet ingen mening.

Efter 30 år er solcellerne udtjente og markerne skal reetableres. De forladte huse vil til den tid ikke være beboelige og udviklingen vil sikkert ikke kalde på nyopstilling af solceller. Vi bør oprette en pulje ejer/opstiller betaler ind på løbende, som i sidste ende dækker udgiften til oprydning og kan sikre os mod ansvarsforvirring ved ejerskifte.

Der har været mange gode tilbud fra BioCirc. Først blev kommunen lovet 300 mill, siden blev borgere på et informationsmøde lovet at der ville blive en pulje på 140 mill. Borgerne fik lovning på billig fjernvarme, og man var ikke afvisende for muligheden for salg af anparter.

Vi blev forblændet af de flotte grønne visioner, men er kommet til et punkt, hvor det er nødvendigt at få de vigtige detaljer tydeliggjort på skrift i ansøgningen, for at kunne tage det seriøst.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: